HAN IM­PO­NE­RER

Tid­li­ge­re dansk top­ryt­ter gi­ver hol­læn­de­ren Tom Do­moulin go­de chan­cer for at vin­de Vu­el­ta a Es­paña

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

PÅ SEJ­RS­KURS

En­der Tom Du­moulin øverst på po­di­et, når vin­de­ren af eta­pe­lø­bet Vu­el­ta a Es­paña skal kå­res på søn­dag i Madrid?

» Det kan ik­ke af­vi­ses, « si­ger den tid­li­ge­re dan­ske top­ryt­ter, Tho­mas Bay, der nu er eks­pert­kom­men­ta­tor på tv­ka­na­len Eu­rosport.

Tho­mas Bay så med, da den 24- åri­ge hol­læn­der på 18. eta­pe i går fra Roa til Ri­a­za for­sva­re­de sin før­ste­plads.

» Du­moulin vi­ste, at han af si­ne le­de­re på Gi­ant- Aple­cin har få­et skå­ret ud i pap, at han skal lig­ge tæt op ad sin skar­pe­ste kon­kur­rent Fa­bio Aru, « si­ger Tho­mas Bay og til­fø­jer:

» Mis­sio­nen lyk­ke­des, selv­om Aru blandt an­det sat­te et an­greb ind på ka­te­go­ri 1- stig­nin­gen kort før mål. Eft er 17. eta­pe gav jeg Tom Du­moulin en vin­der­chan­ce på 55 pro­cent. Men eft er præ­sta­tio­nen på 18. eta­pe er vin­der­chan­cer­ne ste­get fem pro­cent. «

Na­tur­lig ud­vik­ling

Det kom­mer ik­ke bag på Tho­mas Bay, at 24- åri­ge Tom Du­moulin, der kun har et for­spring på tre se­kun­der til Fa­bio Aru, er tæt på at kun­ne sik­re sig sin kar­ri­e­res hidtil stør­ste tri­umf.

» Han har al­tid væ­ret stærk på en­kelt­star­ter­ne og vandt i den­ne di­sci­plin VM- bron­ze i fj or. Nu er han i gang med at fø­re be­vis for, at han har ud­vik­let sig så me­get, at han og­så kan kø­re med om før­ste­plad­ser­ne i de al­ler­stør­ste cy­kel­løb, « si­ger Tho­mas Bay, der kal­der Tom Du­moul­ins ud­vik­ling for na­tur­lig.

» Cy­kel­spor­tens hi­sto­rie er dra­ma­tisk og har budt på man­ge do­pings­a­ger. Men i Tom Du­moul­ins til­fæl­de kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at han har gjort brug af for­bud­te mid­ler. Han er en bund­so­lid ty­pe, der til­hø­rer den nye ge­ne­ra­tion af hol­land­ske ryt­te­re, der ik­ke er mistænk­te. Jeg er sik­ker på, at han er en ryt­ter, man de kom­men­de år kom­mer til at hø­re en hel mas­se til, « si­ger Tho­mas Bay.

Fin eta­pe af Ro­che

Tom Du­moulin end­te på 18. eta­pe på en 15. plads og var li­ge­som sin nær­me­ste kon­kur­rent til den rø­de fø­rer­trø­je, Fa­bio Aru, 38 se­kun­der se­ne­re i mål end vin­de­ren Ni­co­las Ro­che.

» Ro­che kør­te en fi n eta­pe og fi k med sej­ren re­van­che­ret sig for det slem­me styrt, han var ude for tid­li­ge­re un- der Vu­el­ta­en, « si­ger Tho­mas Bay, der er sik­ker på, at man på Team Sky har det fi nt med eta­pe­sej­ren.

» De har i den­ne ud­ga­ve af Vu­el­ta­en haft mas­ser af uheld. Tid­li­ge­re ud­gik Chris Froo­me jo med en bræk­ket knog­le i an­k­len, « si­ger Tho­mas Bay.

31- åri­ge Ni­co­las Ro­che vandt eta­pen eft er en lang dag i ud­brud og et af­slut­ten­de spur­top­gør med den syv år æl­dre spa­ni­er Hai­mar Zu­bel­dia.

» Fle­re gan­ge har jeg tabt lig­nen­de du­el­ler med ham. Der­for vid­ste jeg, at jeg skul­le kø­re sej­ren i hus fra spids, « si­ger Ni­co­las Ro­che.

Tom Du­moulin mod­stod pres­set mod sin fø­ring på 18. eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.