Man kan sag­tens fi nde for­kla­rin­gen i mang­len på Gra­ve­sen og Tøft ing – el­ler for den sags skyld Bri­an Ste­en ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI SLIK­KER DE na­tio­na­le fod­boldsår og prø­ver at fi nde hå­bets fod­fæ­ste frem mod eft er­å­rets sid­ste kval­kamp, som me­get vel bli­ver veks­let til tre EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe med den sid­ste på ude­ba­ne mod Portu­gal i grup­pen og to playoff - kam­pe. Da ger­ne mod Sve­ri­ge for li­rens skyld, og even­tu­elt chan­cen for at ret­te lidt op på det ef­ter­hån­den godt tynds­lid­te ry som Nor­dens bra­si­li­a­ne­re. Vel eft er­hån­den så blak­ket, at det var værd at stø­ve hi­sto­ri­er­ne af fra for­ri­ge gang, lands­hol­det skul­le en tur til Portu­gal eft er vig­ti­ge kval­po­int. ALT­SÅ, FRA DEN­GANG for syv år si­den da fan­den tog ved dan­sker­ne og Bendt­ner ude på ven­stre­kan­ten, og han på egen hånd trak ind i ba­nen og ud­lig­ne­de en po­rtu­gi­sisk 1- 0- fø­ring. Seks mi­nut­ter før tid og end­nu tre scor­in­ger, før det he­le var om­me med en dansk 3- 2- sejr. Da hol­det var lan­det i Lis­sa­bon til søn­der­lem­men­de kri­tik eft er ør­ken­van­drin­gens mel­lem­lan­ding og 0- 0 i Un­garn. Det vær­ste lands­hold i 30 år, gik over­skrift er­ne i Ek­stra Bla­det på. Det blev for me­get for kruk­ker på lang­fart, og som de dår­li­ge vin­de­re, de var, luk­ke­de he­le ban­den med Jon Da­hl i spid­sen pi­ge­surt ned for om­gi­vel­ser­ne i den så­kald­te po­st­match- ma­te­ma­tik. Så kun­ne me­di­er­ne ste­ge i den, kun­ne de. MÅ­SKE MAN SKUL­LE nø­jes med at ti­tu­le­re den for­læn­ge­de we­e­kends dob­belt­pro­gram den vær­ste lands­holds­præ­sta­tion si­den 0- 0 i Un­garn og trod­s­re­ak­tio­nen i Portu­gal, som i sid­ste en­de re­sul­te­re­re­de i kva­li­fi ka­tion til VM i Sydafrika og i øv­rigt Bendt­ners bed­ste kas­se i rødt og hvidt, da dan­sker­ne i re­tu­ren spil­le 1- 1 i Par­ken mod po­rtu­gi­ser­ne. El­ler skul­le man hi­ve 0- 4 til selv­sam­me ar­me­ne­re med frem i ko­lon­nen. Det skal man nok. HVIS MAN LI­GE kig­ger ned over star­top­stil­lin­gen fra 2008, var der ik­ke li­ge­frem ta­le om en Ler­by, Laud­rup og Elkjær- ak­se af re­præ­sen­tan­ter for Eu­ro­pas stor­klub­ber, der hav­de le­ve­ret et af de me­re spek­taku­læ­re ude­ba­ne­re­sul­ta­ter. Sna­re­re et kol­lek­tiv af ta­lent og ru­ti­ne, der tog sig sam­men, og spil­le­de rø­ven ud af buk­ser­ne på na­tio­nal­drag­ten, som oft e og­så har det med at ka­ste lidt held af sig. DEN DI­MEN­SION VAR helt væk i we­e­ken­den. El­ler som man si­ger på nu­tids­sprog: ’ Hvad ske­te der li­ge for det.’ Det er jo ik­ke lang tid si­den, vi sad og tudede over den grå­d­kval­te og emo­tio­nel­le ned­takt eft er en pragt­præ­sta­tion af Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg. Var det den ul­ti­ma­ti­ve og for­sin­ke­de men­tale re­ak­tion på den ama­tør­ag­ti­ge DBU- be­hand­ling af Mor­ten Ol­sen, der sat­te sig i en hel trup, som plud­se­lig ik­ke spil­le­de for træ­ne­ren læn­ge­re. El­ler var træ­ne­ren kørt tør i ev­nen til at sæt­te sig mand­skab op af sam­me grund. Jo, jo, den tak­ti­ske fa­dæ­se, som Mor­ten Ol­sen selv in­drøm­me­de på bag­kant af al­ba­ner­nes over­ra­sken­de off en­siv i før­ste halv­leg i Par­ken, ud­gjor­de en del af for­kla­rin­gen. Men det æn­drer ik­ke på fi re halv­le­ge stort set blot­tet for ener­gisk vil­je til at gø­re en for­skel. HVOR ER GRA­VE­SEN og Tøft ing? Nej, de var hel­ler ik­ke med i Portu­gal den­gang for syv år si­den. Det er de hel­ler ik­ke i dag. Men for­kla­rin­gen skal vel næp­pe fi ndes i for få fy­si­ske og tek­ni­ske spe­ci­al­træ­ne­re, for lidt ben­plads i fl yve­ren el­ler en elen­dig play­li­ste i di­stan­ce­ren­de og guld­belag­te he­ad­set. Jeg tæn­ker, at man sag­tens kan fi nde den i mang­len på Gra­ve­sen og Tøft ing – el­ler for den sags skyld Bri­an Ste­en ...

Må­ske lig­ger grun­den til de dår­li­ge dan­ske resultater på lands­hol­det i mang­len på ty­per som Tho­mas Gra­ve­sen ( tv.) og Stig Tøf­ting ( th.). Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.