HEN­RIKS STORE SORG

DØ­DEN TÆT PÅ: Mon­pezat- fa­mi­li­ens man­ge tra­ge­di­er

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Julie Kragh jukr@ bt. dk

Fre­dag eft er­mid­dag tog prins Hen­rik af­sked med sin lil­le­sø­ster Mauril­le sam­men med re­sten af sin store fran­ske fa­mi­lie.

Sen­som­mer­so­len strå­le­de over den idyl­li­ske mid­delal­der­by Al­bas, ik­ke langt fra re­gent­par­rets slot Cayx i Syd­frank­rig, hvor prins Hen­riks slægt har bo­et gen­nem ge­ne­ra­tio­ner. I by­ens kir­ke tog fa­mi­li­en Mon­pezat af­sked med Mauril­le Bea­u­vil­lain de Mon­pezat, der er prins­ge­ma­lens yng­ste lil­le­sø­ster.

Mær­ket prins

Og sik­ke en af­sked! Fa­mi­lie og ven­ner var mødt talstærkt op – fak­tisk så man­ge, at kir­ken var st­u­ven­de fuld, og knap 100 frem­mød­te måt­te føl­ge med i ce­re­mo­ni­en gen- nem højta­le­re stå­en­de i den ba­gen­de he­de for­an kir­ken.

Prins Hen­rik an­kom som en af de sid­ste til kir­ken, ledsa­get af en uni­for­me­ret op­pas­ser. Han var ty­de­ligt mær­ket af ta­bet af sin yng­ste sø­ster, men hav­de al­li­ge­vel over­skud til at gi­ve BTs ud­send­te hån­den og glæ­de sig over, at søste­rens sid­ste far­vel var vel­be­søgt.

Den 81- åri­ge prins­ge­mal hav­de en stok med sig, men al­li­ge­vel vold­te de stej­le trin op til kir­ken be­svær.

» Jeg er ik­ke så godt gå­en­de, « in­drøm­me­de han og kig­ge­de be­kym­ret op mod ind­gan­gen.

Løs­nin­gen blev dog at gå lang­somt op i den ene si­de, mens hans støt­te­de sig til ge­læn­de­ret.

Ale­ne af sted

Prins Hen­rik hav­de desvær­re hver­ken sin hu­stru, Dron­nin­gen, el­ler si­ne søn­ner at støt­te sig til, men var rejst ale­ne til Frankrig.

Ce­re­mo­ni­en var bå­de me­get rø­ren­de og me­get per­son­lig. Prins Hen­riks næstyng­ste sø­ster, Cathrine, der er non­ne, stod for me­get af af­ske­den, der og­så var kry­dret med sø­de små af­skedsord fra Mauril­les man­ge små bør­ne­børn, der var ty­de­ligt mær­ket af ta­bet af bed­ste­mo­de­ren.

» Jeg er ked af, at du er rejst her­fra så tid­ligt, men jeg hå­ber, du har det godt i pa­ra­dis, « lød en af de man­ge be­væ­gen­de op­læs­nin­ger fra et bar­ne­barn med bæ­ven­de stem­me.

Og­så Mauril­les søn Tho­mas Bea­u­vil­lain, der er i vind­bran­chen og gift med dan­ske Mie, tog en gribende af­sked med sin mor, der tab­te kam­pen mod kræft en alt for tid­ligt:

» Vi si­ger tak – tak for li­vet, tak for dig, « sag­de han med en stem­me, der knæk­ke­de over fl ere gan­ge.

Fik sagt far­vel

He­le se­an­cen va­re­de næ­sten to ti­mer, hvil­ket var li­ge læn- ge nok, iføl­ge prins Hen­rik. Her­eft er bar Mauril­les søn­ner og svi­ger­søn­ner ki­sten ud til den ven­ten­de bil, som gæ­ster­ne fulg­te he­le vej­en fra kir­ken til fa­mi­lie­grav­ste­det uden for by­en.

En lang slan­ge af sort­klæd­te, al­vor­li­ge men­ne­sker vi­ste de­res sid­ste respekt på den om­kring en ki­lo­me­ter lange ru­te. Den dår­ligt gå­en­de prins Hen­rik kør­te dog selv sin bil til kir­ke­går­den, hvor han fi k tid til at for­tæl­le lidt om sin sø­ster:

» Hun var yn­gre end os beg­ge, « som han trist be­mær­ke­de til en ven, mens de ven­te­de på be­gra­vel­ses­pro­ces­sio­nen.

Prin­sen var tak­nem­me­lig for, at han hav­de nå­et at til­brin­ge tid med sin sø­ster, da han var i Cayx i mid­ten af au­gust.

» Hun sag­de, hun vil­le dø i de kom­men­de da­ge. Hun vid­ste, at hun skul­le her­fra, « for­tal­te en fat­tet prins Hen­rik. Hvor­dan har De det selv? » Åh, De ved, hvor­dan det er, « lød det hø­fl igt fra prins­ge­ma­len.

» Det er trist at mi­ste en sø­sken­de. «

Fest­ligt far­vel

Det sid­ste far­vel blev dog alt an­det end trist. Cathrine led­te den store men­ne­ske­fl ok, der fyld­te he­le kir­ke­går­den, gen­nem en mo­der­ne fæl­les­sang, ak­kom­pag­ne­ret af bå­de gu­i­tar og et af Mauril­les bør­ne­børn på tvær­fl øjte.

» Den ken­der jeg ik­ke, « kom­men­te­re­de prins Hen­rik, men eft er et par vers sang han al­li­ge­vel med.

Si­den kom fa­mi­li­ens æl­dre ge­ne­ra­tion på ba­nen med­brin­gen­de fl ot­te horn og blæ­ste Mauril­le et styk­ke, som det er tra­di­tion i gre­ve­fa­mi­li­en. Her­eft er lag­de bør­ne­bør­ne­ne hver en blomst i gra­ven, og den store fran­ske fa­mi­lie fort­sat­te aft enen med gravøl på slot­tet Cayrou.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.