Støj­berg i barsk op­gør med EU

Dan­mark mel­der sig ud af EUs kvo­te­plan: Ta­ger ik­ke en ene­ste fl ygt­ning

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Kil­de: The Gu­ar­di­an

FLYGT­NIN­GE

Dan­mark står de­fi ni­tivt uden­for den eu­ro­pæ­i­ske for­de­ling af 160.000 fl ygt­nin­ge.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) be­gra­ve­de i går en­hver spe­ku­la­tion om, at Dan­mark vil væ­re med i EUKom­mis­sio­nens for­mand, Je­an- Clau­de Jun­ck­er­rs stor­sti­le­de plan om at for­de­le 160.000 fl ygt­nin­ge mel­lem EUs med­lem­slan­de.

» Vi kom­mer ik­ke til at ta­ge del i de 160.000 asylan­sø­ge­re, der skal for­de­les. Det gør vi ik­ke, for­di vi har et rets­for­be­hold, og vi ta­ger og­så al­le­re­de nu en me­get stor an­del, « lød det fra In­ger Støj­berg. In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren har el­lers de se­ne­ste da­ge væ­ret pres­set på fl ere fron­ter.

Un­garn ’ light’

På det psy­ko­lo­gi­ske plan bli­ver Dan­mark li­ge nu i Eu­ro­pa kaldt en light- ud­ga­ve af Un­garn. Set med EU- bril­ler, og når em­net er asyl­po­li­tik, er det ik­ke no­gen kom­pli­ment.

Un­garn er lan­det, hvor pre­mi­er­mi­ni­ster Vik­tor Or­bán åben­lyst har er­kendt, at han ik­ke gi­der ha­ve et stort an­tal mus­li­mer, og som har ud­for­dret EUs ånd ved at byg­ge et tre me­ter højt pig­t­rå­ds­hegn langs græn­sen.

Re­al­po­lit­ksk er der og­så ud­for­drin­ger ved et dansk nej. Vi­ce­talskvin­de for EUKom­mis­sio­nen Mi­na An­dre­e­va ud­tal­te igår, at et dansk nej til Jun­ck­ers kvo­te­fl ygt­nin­ge­plan kan tvin­ge lan­det ud af den så­kald­te Dubl­in­for­ord­ning.

Iføl­ge eks­per­ter kan det be­ty­de, at Dan­mark ik­ke læn­ge­re vil kun­ne sen­de fl ygt­nin­ge, der al­le­re­de er ble­vet re­gi­stre-

2.398

1.600

1.502

1.064

782 631 526

440 373 274

133 ret i et eu­ro­pæ­isk land, re­tur.

In­tet ser dog ud til at ryste In­ger Støj­berg, som i ste­det gav svar på til­ta­le ved at kon­sta­te­re, at hun slet ik­ke ser EU- Kom­mis­sio­nens stor­sti­le­de asyl­plan som re­a­li­stisk i sin nu­væ­ren­de form.

» . .. jeg tror, det er før­ste gang i eu­ro­pa­hi­sto­ri­en, at et så stort for­slag skul­le bli­ve gen­nem­ført fra en­de til an­den, « lød det fra Støj­berg.

Pro­ble­ma­tisk plan

3.640 3.074 2.978 Fre­dag for­kla­re­de Støj­berg og­så i BT, at hun ser kvo­te­pla­nen som pro­ble­ma­tisk, for­di fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter vil bli­ve tvun­get til lan­de, de ik­ke øn­sker at væ­re i.

» Der kom­mer en fl ygt­ning, hvor­eft er man si­ger: ’ Du skal til Ru­mæ­ni­en.’ Så si­ger ved­kom­men­de: ’ Jeg vil til Sve­ri­ge’. Så spør­ger jeg: Hvad gør man så? «

Som du kan se her på gra­fi kken, står Tys­kland til at bli­ve den helt store fl ygt­nin­ge­slu­ger, hvis for­sla­get går igen­nem.

Ud­over Dan­mark har og­så de fi re øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de Tjek­ki­et, Po­len, Un­garn og Slovaki­et af­vist at bak­ke op om kvo­te­fl ygt­nin­ge­for­de­lin­gen.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg af­vi­ser pu­re, at Dan­mark skal del­ta­ge i EU- Kom­mis­sio­nens flygt­nin­ge­for­de­ling. Fo­to: Bax Lind­hardt ( In­ger). Tys­kland Frankrig Spa­ni­en

Po­len Hol­land Ru­mæ­ni­en Bel­gi­en Sve­ri­ge

Østrig Portu­gal Tjek­ki­et Fin­land Bul­ga­ri­en Slovaki­et Kro­a­tien Li­tau­en Slove­ni­en

Let­land Luxem­bourg Est­land Cy­pern

Mal­ta

står uden­for EUs fæl­les ud­læn­din­gepo­li­tik og er ik­ke om­fat­tet af for­de­lings­nøg­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.