Skat skal ha­ve tæv – af den ret­te

ME­NER

BT - - DEBAT -

Pro­ble­mer­ne i Skat tår­ner sig op. Fejl­ag­ti­ge bo­lig­vur­de­rin­ger, svin­del med ud­byt­tere­fu­sion, ulov­li­ge opkræv­nin­ger og brud på da­ta­loven er ba­re nog­le af de elen­dig­he­der, der har kli­stret sig til Skat i den se­ne­re tid. DET ER NA­TUR­LIG­VIS uac­cep­ta­belt, at man som skat­tey­der ik­ke kan væ­re sik­ker på, at Skat over­hol­der loven. De åben­ly­se fejl skal ret­tes op øje­blik­ke­ligt. Det er by­den­de nød­ven­digt, at bor­ger­ne har en grund­læg­gen­de tro på, at Skat er en vel­dre­ven og ik­ke mindst ret­fær­dig off ent­lig in­sti­tu­tion, der ad­mi­ni­stre­rer reg­ler­ne kor­rekt. Me­get ty­der på, at det langt­fra er til­fæl­det, og at simp­le kon­trol­sy­ste­mer gan­ske en­kelt ik­ke har fun­ge­ret. End­nu me­re foru­ro­li­gen­de er det, hvis Skat gan­ske en­kelt har hu­set en kul­tur, hvor man ik­ke øn­sker at la­ve fejl og der­for dæk­ker over dem, når de bli­ver op­da­get.

Men det er util­ste­deligt, når po­li­ti­ke­re fra fl ere si­der be­gyn­der at kræ­ve fy­rin­ger af nøg­le­me­d­ar­bej­de­re i le­del­sen. Det er ik­ke fol­ke­tings­sa­len, som be­stem­mer, hvem der be­stri­der de øver­ste stil­lin­ger i den off ent­li­ge for­valt­ning – det er mi­ni­ste­ren for det på­gæl­den­de om­rå­de. Hvad der der­i­mod er po­li­ti­ker­nes an­svar, er den sam­le­de be­vil­ling til Skat, og her kun­ne det væ­re me­re på sin plads med sel­vind­sigt. Ar­bejds­styr­ken er re­du­ce­ret med 3.000 – fra 10.000 til un­der 7.000 – og det er må­ske for dybt et hug. Det skal po­li­ti­ker­ne hu­ske på, når man rå­ber op om ho­ve­d­er, der skal rul­le. Det på­hvi­ler po­li­ti­ker­ne at ska­be ram­mer­ne for et skat­te­væ­sen, som har de for­nød­ne res­sour­cer til at be­hand­le bor­ger­ne or­dent­ligt.

Syv for­skel­li­ge mi­ni­stre i lø­bet af de sid­ste fi re år. Det vid­ner om et mi­ni­ste­ri­um, der ik­ke har få­et den nød­ven­di­ge op­mærk­som­hed. Det kræ­ver ben­hårdt ar­bej­de fra nu, hvis der skal ret­tes op, så tro­en på en ret­fær­dig skat­te­o­pkræv­ning ik­ke smul­drer.

jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.