SKÅL OG GOD TUR TIL SVE­RI­GE

Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Det kan af og til væ­re gavn­ligt at se det he­le lidt fra oven. Stats­mi­ni­ste­ren har da og­så selv op­for­dret til, at vi så den ak­tu­el­le fl ygt­ning­kri­se i ’ An­dreas Mo­gen­sen- per­spek­tiv’.

Men hvad ser man i det store per­spek­tiv? At Dan­mark er ble­vet et tran­sit­land. På den må­de er vi kom­met i fa­mi­lie med Un­garn. Må­ske mel­der selv Sve­ri­ge sig snart ind i fa­mi­li­en af tran­sit­lan­de. Den dan­ske re­ge­ring ser ud til at ha­ve no­gen­lun­de sik­ker grund un­der fød­der­ne juri­disk, men til gen­gæld har man gen­nem ti­den brugt man­ge kræft er på at skæl­de an­dre ud for at gø­re det, man nu selv gør.

Hvor­dan kan ju­ra­en væ­re på plads, når folk rej­ser frit? Dan­mark har før haft travlt med at kri­ti­se­re lan­de som Ita­li­en for ik­ke at over­hol­de Dublin- for­ord­nin­gen, for­di de ik­ke re­gi­stre­re­de al­le, der kom til de­res lan­de. Men nu tol­ker den dan­ske re­ge­ring selv for­ord­nin­gen så­dan, at folk skal si­ge ’ asyl’, før for­plig­tel­ser­ne i for­ord­nin­gen træ­der i kraft . Det er nyt. Og det er der­for, fl ygt­nin­ge ba­re rej­ser vi­de­re til Sve­ri­ge uden at bli­ve re­gi­stre­re­de. Det let­ter tryk­ket for en tid. Det er til gen­gæld ved at træk­ke tæp­pet væk un­der he­le sy­ste­met i Eu­ro­pa, når så man­ge lan­de har af­gi­vet kon­trol til de van­dren­de mas­ser.

Hvad blev der af straks­op­brems­nin­gen? Den dan­ske po­li­tik i for­hold til fl ygt­ning og mi­gran­ter har bå­de un­der den tid­li­ge­re og den nu­væ­ren­de re­ge­ring hand­let om at skræm­me folk væk fra Dan­mark. An­tal be­ty­der no­get, har væ­ret den her­sken­de lo­gik. Og selv i den nu­væ­ren­de ka­o­ti­ske si­tu­a­tion må man kon­klu­de­re, at den har væ­ret en suc­ces. Re­ge­rin­gen kan ik­ke få sig selv til at si­ge det i dis­se da­ge, men når fl ygt­nin­ge­ne ik­ke vil re­gi­stre­res i Dan­mark, så er bå­de fl er­tal­let i be­folk­nin­gen og på Chri­sti­ans­borg slet ik­ke så util­fred­se. Tilbage er kun en dis­kus­sion om de vil­kår, man til­by­der dem, der trods alt en­der her.

Kan Dan­mark hånd­te­re si­tu­a­tio­nen? Nej. Al­le ven­ter på, at fl ygt­nin­ge­sæ­so­nen skal af­ta­ge, men da Fort Eu­ro­pa mid­ler­ti­digt er om­dan­net til Tran­sit Eu­ro­pa, vil der sna­re­re bli­ve stop­pet fl ere ulyk­ke­li­ge skæb­ner i gum­mi­bå­de­ne med ret­ning mod EU.

Det er mu­ligt, at Rø­de Kors og fl ere myn­dig­he­der er klar til op­ga­ven i Dan­mark, men for po­li­ti­et er res­sour­cer­ne truk­ket ud som en gam­mel, mør ela­stik. Ter­r­oren i København i fe­bru­ar, øget be­red­skab, et vold­somt be­vog­tet fol­ke­mø­de på Born­holm midt un­der et fol­ke­tings­valg og nu en ek­stra­or­di­nær fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tion gør, at man ik­ke læn­ge­re kan kø­be po­li­ti­fol­ke­ne til at ar­bej­de fl ere ti­mer. De vil ik­ke ha­ve over­ar­bejds­be­ta­ling. De vil hjem til de­res fa­mi­li­er.

Hvad med po­li­tisk le­del­se? Midt på ugen så det ud som om det var den øver­ste po­li­ti­le­del­se, der traf be­slut­nin­ger­ne frem­for de fol­ke­valg­te. Det går na­tur­lig­vis ik­ke i en rets­stat. Re­ge­rin­gen har holdt par­ti­le­der­ne ve­l­in­for­me­re­de, men den vir­ker rå­d­vild og har skift et po­si­tion un­der for­lø­bet. Det, der kom­mu­ni­ke­res til den un­dren­de off ent­lig­hed, hand­ler om ’ kon­du­i­te’ og ’ An­dreas Mo­gen­sen- per­spek­tiv’, men no­gen hold­bar løs­ning er der ik­ke ud­sigt til.

Hvem bur­de ta­ge le­der­skab? Stats­mi­ni­ste­ren. Han stod med en gyl­den mu­lig­hed for at bræn­de igen­nem som stats­mand og lands­fa­der, men er lø­bet ind i kri­tik for at ha­ve fun­det tid til et vin­s­mag­nings­ar­ran­ge­ment midt un­der kri­sen. Selv­føl­ge­lig har en stats­mi­ni­ster ik­ke he­le ti­den pres­se­ren­de op­ga­ver at pas­se. Der er og­så tid til at se News på hans kon­tor. Den tid har han så veks­let til et sel­ska­be­ligt ar­ran­ge­ment. Det må han godt. Men det er så langt­fra klogt, at klogt ik­ke læn­ge­re er en streg, han har kryd­set, men der­i­mod en lil­le prik langt bag ham. Når det ik­ke bli­ver en stør­re sag, skyl­des det ale­ne, at in­gen for al­vor kan væ­re over­ra­ske­de over, at den slags er en del af pak­ken med Lars Løk­ke Ras­mus­sen i stats­mi­ni­ste­ri­et.

Men par­ti­le­der­ne skal og­så han­ke op i sig selv. Ja, det er re­ge­rin­gen, der skal ta­ge le­der­ska­bet, men det er jo hel­ler ik­ke for­di, man bli­ver væl­tet ba­g­over af f. eks. krav om et na­tio­nalt kom­pro­mis på ud­læn­din­ge om­rå­det.

Det er na­tur­lig­vis for­di, løs­nin­ger­ne ik­ke ly­ser i ho­ri­son­ten. Der­for er der kun tilbage at si­ge: Skål og god tur til Sve­ri­ge!

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Midt på ugen så det ud som om det var den øver­ste po­li­ti­le­del­se, der traf be­slut­nin­ger­ne frem­for de fol­ke­valg­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.