I år 2030 vil der mang­le 250.000 per­so­ner på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Hvor­dan lø­ser vi det?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.30 RO­BOT­TER ER FREM­TI­DEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.38 VI LE­VER LÆN­GE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.42

Ved at im­por­te­re ar­bejds­kraft ,

f. eks. fl ygt­nin­ge

Ved at ud­sæt­te pen­sio­nen

få le­di­ge i ar­bej­de

RAM­MER DE FOR­KER­TE

Le­ne Hansen

Mi­cha­el Røn­berg

Anja Jør­gen­sen

og

867 stem­mer på bt. dk Er det chauff øren, der mø­der ind ved 04- ti­den og kø­rer 12- 13 ti­mer, den en­li­ge mor på fa­brik­ken, an­lægs­fol­ke­ne med hårdt ar­bej­de fra tid­lig mor­gen til sen aft en, el­ler er det hjem­me­hjæl­per­ne med slid­gigt, som skal snup­pe et par år til? En ting er sik­kert: Der me­nes i hvert fald ik­ke di­rek­tø­rer­ne el­ler po­li­ti­ker­ne, som har haft stil­lesid­den­de ar­bej­de he­le de­res liv. Mon ik­ke de skul­le prø­ve en gan­ske al­min­de­lig ar­bejds­dag? In­gen af de­le­ne bli­ver nød­ven­di­ge i frem­ti­den, da ma­ski­ner og ro­bot­ter vil over­ta­ge langt det me­ste, og jeg tror ik­ke, at det er en fj ern frem­tid. 9 ud af 10 ar­bejds­plad­ser er al­le­re­de ble­vet er­stat­tet med ma­ski­ner i lø­bet af de sid­ste 100 år. Jeg har ar­bej­det sam­men med man­ge kol­le­ga­er i den al­der­s­klas­se, som sag­tens kan og vil bli­ve læn­ge­re tid på ar­bejds­mar­ke­det. Vi le­ver læn­ge­re og læn­ge­re, og der­for bli­ver vi og­så nødt til at bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det i læn­ge­re tid. Selv­føl­ge­lig er der nog­le bran­cher, som sli­der folk op hur­ti­ge­re, og er man slidt op med dår­lig ryg og skul­dre, skal man selv­føl­ge­lig ik­ke ar­bej­de læn­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.