SHE­RIF­FEN ER T

Flygt­nin­ge­strøm­me­ne fort­sæt­ter, ind­til bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en er stop

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

IN­TER­VIEW

She­rif­fen var ude af by­en, da bal­la­den be­gynd­te. Mens flygt­nings­trøm­me­ne pres­se­de græn­ser­ne mandag, tog ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind til USA på et fem- da­ges be­søg og lod po­li­ti­che­fen, stats­mi­ni­ste­ren og in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren om at for­kla­re den un­dren­de be­folk­ning, hvor­for hund­re­de­vis af flygt­nin­ge luk­ke­de den sønderjyske mo­tor­vej og stop­pe­de tog­tra­fik­ken.

Han kom hjem tors­dag og fløj straks vi­de­re til Søn­derjyl­land for per­son­ligt at se nær­me­re på flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. She­rif­fen er tilbage i by­en, men der bli­ver ik­ke skudt med skar­pt. Han lover på in­gen må­de at lø­se de pro­ble­mer, der har fyldt me­di­er­ne og dan­sker­nes be­vidst­hed he­le ugen.

Tvær­ti­mod. Flygt­nin­ge­strøm­me­ne vil fort­sæt­te. Fak­tisk li­ge ind­til USA og det in­ter­na­tio­na­le sam­fund får løst kri­sen i Sy­ri­en, ly­der det de­pri­me­ren­de bud­skab.

Kon­sul­te­re­de re­ge­ring­s­top

» Da jeg søn­dag af­ten fik op­ring­nin­gen om det før­ste tog, der var på vej, var det som om, jeg kun­ne mær­ke jor­den be­væ­ge sig un­der mi­ne fød­der, som om pla­der­ne mel­lem kon­ti­nen­ter­ne flyt­te­de sig. Jeg vid­ste straks, det var me­get al­vor­ligt. Jeg rej­ste til USA mandag, og det ske­te selv­føl­ge­lig ef­ter kon­sul­ta­tion med an­dre i re­ge­ring­s­top­pen og em­beds­mæn­de­ne. Vur­de­rin­gen var, at jeg godt kun­ne rej­se, for­di det var In­ger Støjbergs om­rå­de, og stats­mi­ni­ste­ren selv tog sig af kom­mu­ni­ka­tio­nen. Og det var vig­tigt, at jeg mød­tes med den ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ster og di­rek­tø­ren for FBI. For vi skul­le net­op ta­le om flygt­nin­ge­pro­ble­mer og ter­r­o­ris­me, så jeg for­try­der ik­ke, at jeg tog af sted, « si­ger Sø­ren Pind.

» Jeg spurg­te al­le mu­li­ge i USA, om de tror, man kan lø­se den eu­ro­pæ­i­ske flygt­nin­ge­kri­se uden at lø­se pro­ble­mer­ne i Sy­ri­en. Al­le, jeg spurg­te, sva­re­de nej. Jeg spurg­te så, om USA vil­le gø­re no­get for at lø­se det, og sva­ret var sta­dig nej - i hvert fald ik­ke det før­ste halvan­det år. «

Be­ty­der det, at flygt­nin­ge vil van­dre ind over vo­res græn­se det næ­ste halvan­det år?

» Der kom­mer ik­ke til at ske no­get. Folk har slup­pet tøj­ler­ne. Flygt­nin­ge­strøm­me­ne kom­mer. Og jeg bli­ver nødt til at spør­ge: Hvil­ken eu­ro­pæ­isk re­ge­ring har gjort det bed­re end den dan­ske? Den un­gar­ske? Den ty­ske, som er ved at seg­ne un­der byr­den af det her? Pro­ble­met er, at folk ik­ke har vil­let re­a­ge­re på en fryg­te­lig bor­ger­krig, der har skabt vold­som­me flygt­nin­ge­strøm­me. Un­der valg­kam­pen sag­de vi, at vil­kå­re­ne i det en­kel­te land be­ty­der no­get. Men det var no­get, vi stod ret ale­ne med. Nu kan vi se, at flygt­nin­ge­ne vil til Sve­ri­ge, og de si­ger di­rek­te, at det er pga. de bed­re vil­kår. Så vi har ført en sund po­li­tik. Sam­ti­dig be­hand­ler vi dem, der kom­mer her­til, or­dent­ligt. Vi ta­ger fin­ger­af­tryk og re­gi­stre­rer fuld­stæn­dig, som vi skal. «

Men 300 flygt­nin­ge er for­s­vun­det spor­løst?

» De fle­ste er nok ta­get vi­de­re. Men det bli­ver po­li­tiets op­ga­ve at fin­de ud af, hvor man­ge der er tilbage, og hvor de er, og selv­føl­ge­lig gør de det. Men når der li­ge plud­se­lig kom­mer 3.000 flygt­nin­ge ind over den dan­ske græn­se, så er det jo svært. Tys­kland har 200.000 be­tjen­te, og de har og­så svært ved at kon­trol­le­re si­tu­a­tio­nen.

De Kon­ser­va­ti­ve sy­nes, vi skal stop­pe dem ved græn­sen, re­gi­stre­re dem og re­tur­ne­re dem, der ik­ke er sy­re­re og flygt­nin­ge, til Tys­kland?

» Hvis de ik­ke vil for­tæl­le, hvem de er, kan vi ik­ke tvin­ge dem. Vi gør, hvad vi kan, og føl­ger reg­ler­ne. «

Det gør I jo net­op ik­ke, når I gi­ver frit lej­de - det er i strid med Dublin- kon­ven­tio­nen?

» Vi har ik­ke gi­vet frit lej­de. Alt hvad vi gør, er i over­ens­stem­mel­se med in­ter­na­tio­nal lov­giv­ning. Og hvor­dan er de tog kom­met igen­nem Un­garn, Østrig og Tys­kland? Er det så Dan­mark, der har gjort no­get ulov­ligt? Vi hol­der reg­ler­ne. Og det er, når vi går vi­de­re end dem, at folk flyg­ter ud over skin­ner­ne og van­drer på mo­tor­vej­en. «

Og hvor læn­ge kom­mer det til at va­re?

» Det vil va­re læn­ge. Vi har talt om pro­ble­met og an­be­fa­let, at man be­væb­ne­de de sy­ri­ske op­rø­re­re. Men vi blev lat­ter­lig­gjort, og nu er ka­ta­stro­fen her. 12 mio. er flyg­tet, og 250.000 er ble­vet dræbt i en enormt vold­som krig. Der­for flyg­ter folk, og det er kun et spørgs­mål om tid, før der kom­mer end­nu fle­re. I flygt­nin­ge­lej­re i Li­ba­non sid­der man nu og tæn­ker, at Eu­ro­pa er ved at åb­ne sig. «

Je­res stra­te­gi be­ty­der jo og­så, at der vil kom­me fle­re, for­di de kan se, det er mu­ligt at kom­me igen­nem Dan­mark og vi­de­re til Sve­ri­ge?

» Ja. Jeg kan ba­re ik­ke se, hvor­dan en dansk stra­te­gi kan væ­re ud­slags­gi­ven­de

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015

Sø­ren Pind ( V), ju­stits­mi­ni­ster

for, hvor­dan flygt­nin­ge i he­le ver­den op­fø­rer sig. Det her kom­mer syd­fra. Der­for skal der la­ves en eu­ro­pæ­isk stra­te­gi, hvor der luk­kes af. Men så læn­ge man ik­ke gør no­get

’’ Jeg spurg­te al­le mu­li­ge i USA, om de tror, man kan lø­se den eu­ro­pæ­i­ske flygt­nin­ge­kri­se uden at lø­se pro­ble­mer­ne i Sy­ri­en. Al­le, jeg spurg­te, sva­re­de nej

ved Sy­ri­en og ik­ke for­hol­der sig til den pro­blem­stil­ling, så sker der ik­ke no­get. Det­te pro­blem kan ik­ke lø­ses ved den dansk- ty­ske græn­se ale­ne. Vi har de magt­mid­ler, vi har. Og med­min­dre man vil gå læn­ge­re, så er det si­tu­a­tio­nen. «

Hvad vil der så ske de kom­men­de uger?

» Vi be­ta­ler en høj pris for, at vi ik­ke har gjort no­get ved pro­ble­met i Sy­ri­en. I fi­re år råb­te og skreg vi til spot og

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind tror ik­ke på, at pro­ble­met med de store flygt­nin­ge­strøm­me kan lø­ses, før der er en løs­ning på kri­gen i Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.