TILBAGE I BY­EN

Ppet, si­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind, der af­vi­ser kri­tik af USA- tur

BT - - NYHEDER - Fo­to: Claus Bech

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015 og om de vil ha­ve asyl i Dan­mark. «

Sven­sker­ne vil må­ske og­så spør­ge, hvor læn­ge det skal stå på.

» Ja, men vi over­hol­der reg­ler­ne. «

Du kan ik­ke se en en­de på det?

» Jeg kan ik­ke se en na­tio­nal en­de på det. Hvis de eu­ro­pæ­i­ske lan­de kan bli­ve eni­ge, kan det må­ske lø­ses, men det vil ta­ge tid, « si­ger Sø­ren Pind. » Po­li­ti­ker­ne la­ver ram­mer­ne, men de kon­kre­te be­slut­nin­ger, drif­ten, den va­re­ta­ges af po­li­ti­et og det har jeg det bedst med, « si­ger han. Men du er øver­ste chef? » Jeg har an­sva­ret, og jeg står på mål for det. Men jeg kan jo ik­ke over­vå­ge, hvad hver ene­ste po­li­tik­reds la­ver. De skal kun­ne age­re, og jeg har in­tet at ud­sæt­te på po­li­tiets be­slut­nin­ger. Vi har ik­ke sagt, hvad de skal gø­re. Vi har ta­get til ef­ter­ret­ning, at poli-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.