’ Skul­le jeg bru­ge vand­ka­no­ner?’

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Fo­to: Emil Hou­gaard

STRA­TE­GI

Sø­ren Pind, der el­lers er en hård hund, bak­ker helt op om po­li­tiets blø­de til­gang til sa­gen. Det er po­li­tiets le­del­se, der har be­slut­tet at bru­ge den blø­de at­ti­tu­de over­for flygt­nin­ge­ne og und­gå kon­fron­ta­tio­ner. Og ju­stits­mi­ni­ste­ren og re­ge­ring­s­top­pen har nik­ket til den stra­te­gi, op­ly­ser ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind.

ti­et sy­nes, det er den stra­te­gi, der er bedst, og jeg er ble­vet lø­ben­de ori­en­te­ret.

Hav­de vi væ­ret ue­ni­ge, hav­de vi selv­føl­ge­lig sagt det, men det er vi ik­ke. Hvis no­gen tror, jeg sy­nes, det er fint, at folk går på mo­tor­vej­en og lø­ber på skin­ner­ne, så må de tro om igen. Men hvad er mi­ne valg­mu­lig­he­der? Jeg kun­ne godt ha­ve sagt til po­li­ti­et, at de skul­le sp­u­le dem væk med vand­ka­no­ner, men det kun­ne jeg da al­drig drøm­me om. «

Cho­ke­ren­de

» Vi har alt­så valgt en stra­te­gi hvor vi ik­ke vil bru­ge unø­dig mat­an­ven­del­se. Men jeg blev li­ge så cho­ke­ret som al­le an­dre, da jeg så det før­ste fo­to, hvor flygt­nin­ge­ne flyg­te­de ud over skin­ner­ne med fa­re for liv og lem­mer, og hvor de van­dre­de ud ad mo­tor­vej­en. Det er ik­ke i or­den.

Det stri­der mod alt, hvad jeg står for. Men så læn­ge sven­sker­ne fø­rer en an­den po­li­tik end os, så vil flygt­nin­ge op til Sve­ri­ge. Og vi kan ik­ke smi­de dem i fængsel, vi kan kun til­ba­ge­hol­de dem i tre gan­ge 24 ti­mer. «

Men kan det væ­re rig­tigt, at for­di der kom­mer 3.000 men­ne­sker gå­en­de, så går to­ge­ne i stå og mo­tor­vej­en bli­ver af­spær­ret?

» Man kan godt la­ve grin med det, men po­li­ti­et vur­de­rer, det er en me­get al­vor­lig si­tu­a­tion. Po­li­ti­et prø­ver at ge­lej­de folk vi­de­re, men det er alt­så for­sam­lin­ger med kvin­der og små børn, og vur­de­rin­gen er, at det vil­le væ­re udansk at gå hår­de­re til værks, « si­ger Sø­ren Pind.

Dan­ske fri­vil­li­ge for­sø­ger at hol­de styr på de man­ge do­na­tio­ner, som folk har gi­vet på Ho­ved­ba­ne­går­den i København, mens de ven­ter på de næ­ste an­kom­men­de flygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.