Ven­stre: Hold mund

Fle­re par­ti­for­mænd kri­ti­se­rer re­ge­rin­gens hånd­te­ring af flygt­nin­ge­kri­sen. Ven­stre ef­ter­ly­ser kon­kre­te al­ter­na­ti­ver

BT - - NYHE­DER - Magnus Ul­ve­man Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KRI­TIK

Mang­len­de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger, in­gen lang­sig­te­de stra­te­gi­er og en re­ge­ring, der flyg­ter fra an­sva­ret.

Fle­re par­ti­le­de­re fra bå­de rød og blå fløj kri­ti­se­rer re­ge­rin­gens må­de at hånd­te­re den igang­væ­ren­de flygt­nin­ge­kri­se. Men nu ta­ger Ven­stre til gen­mæ­le.

Iføl­ge po­li­tisk ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen ( V) er kri­tik­ken fuld­stæn­dig ude af pro­por­tio­ner.

» Den­ne her si­tu­a­tion er for al­vor­lig til po­li­tisk mud­der­kast­ning. Jeg kan kon­sta­te­re, at par­ti­le­der­ne har væ­ret til­fred­se med re­ge­rin­gens og myn­dig­he­der­nes hånd­te­ring, når de har væ­ret til mø­de med stats­mi­ni­ste­ren, « si­ger Jakob El­le­man­nJen­sen.

Han me­ner, at det vir­ker spøjst, at en ræk­ke par­ti­for­mænd går ud og kri­ti­se­rer re­ge­rin­gen uden at ha­ve an­dre svar end dem, re­ge­rin­gen al­le­re­de er kom­met med.

Øster­gaard: ’ Slin­gre­kurs’

Den hef­tig­ste kri­tik kom­mer fra De Ra­di­ka­les po­li­ti­ske le­der Mor­ten Øster­gaard, som me­ner, at re­ge­rin­gen fø­rer en ’ slin­gre­kurs’ på de eu­ro­pa­po­li­ti­ske spørgs­mål. Han me­ner, at re­ge­rin­gen kom­mer med mis­le­den­de in­for­ma­tio­ner, når snak­ken fal­der på, hvor man­ge asylan­sø­ge­re Dan­mark har mod­ta­get.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen, ef­ter­ly­ser sam­ti­dig ’ en stats­mi­ni­ster, der si­ger klart, hvad vi skal gø­re for at kom­me ud af den her si­tu­a­tion’.

Men si­tu­a­tio­nen er så kom­pli­ce­ret, at der ik­ke er no­gen nem­me løs­nin­ger i kri­sen, ly­der det fra Ven­stre.

» Re­ge­rin­gen be­hand­ler i den grad si­tu­a­tio­nen med den al­vor og den ind­dra­gel­se af par­ti­le­der­ne, der er nød­ven­dig, « si­ger Jakob El­le­man­nJen­sen.

» Hvis de nu vil pak­ke kri­tik­ken sam­men og ta­ge si­tu­a­tio­nen med den al­vor, som den ær­lig talt fortje­ner, så kan vi kom­me vi­de­re her­fra, « si­ger han.

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015

» Hvis de nu vil pak­ke kri­tik­ken sam­men og ta­ge si­tu­a­tio­nen med den al­vor, som den ær­lig talt fortje­ner, så kan vi kom­me vi­de­re her­fra, « si­ger Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

BT stil­ler skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.