Fa­mi­li­en be­ty­der alt

Prins Hen­rik er stærkt knyt­tet til sin fran­ske fa­mi­lie, der of­te har haft dø­den tæt in­de på li­vet

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk Fo­to: Jør­gen Jes­sen

AF­SKED

De stør­ste glæ­der og de dy­be­ste sor­ger. For prins­ge­ma­len er den fran­ske fa­mi­lie ram­men om li­vets yder­punk­ter. Med dem har han op­le­vet de ri­ge­ste øje­blik­ke og bå­ret de stør­ste tab.

Fre­dag var prins Hen­rik at­ter i sel­skab med sin fran­ske fa­mi­lie. Nu for at ta­ge af­sked med sin ot­te år yn­gre lil­le­sø­ster, der iføl­ge en af Prin­sens tæt­te ven­ner stod hans hjer­te nær.

Tirs­dag dø­de Mauril­le Bea­u­vil­lain de Mon­pezat ef­ter me­re end 20 års liv­tag med kræf­ten. Den 73- åri­ge kvin­de var ‘ fa­mi­li­ens hjer­te’, for­tæl­ler prins­ge­ma­lens lil­le­bror til BT.

Det er langt­fra før­ste gang, at Dron­nin­gens livs­ledsa­ger har måt­tet be­gra­ve en af si­ne sø­sken­de. Prin­sen er den næstæld­ste i en bør­ne­flok på ni. Nu er de fem tilbage. Tre gan­ge tid­li­ge­re har han bå­ret den tun­ge sorg i hjer­tet, som det er at mi­ste en yn­gre bror el­ler sø­ster.

» Hun var den yng­ste af mi­ne sø­stre. Hun var num­mer ni, jeg var num­mer to. Men vi hav­de et tæt for­hold al­li­ge­vel, « sag­de prins Hen­rik ons­dag, før han rej­ste mod Mon­pezat- fa­mi­li­ens vin­gård ‘ Le Cayrou’, der lig­ger små 20 km fra re­gent­par­rets fran­ske Cha­teau de Cayx ved by­en Ca­hors.

Gør ondt

Mo­de­ska­be­ren Erik Brandt, der er en af prins­ge­ma­lens al­ler­nær­me­ste ven­ner, for­tæl­ler, at ta­bet af lil­le­søste­ren gør ondt.

» Jeg ud­ta­ler mig ik­ke om kon­ge­hu­set el­ler prins Hen­rik, men jeg ved, at han har en me­get stærk fa­mi­lie­fø­lel­se. Han er tæt knyt­tet til sin fran­ske fa­mi­lie, og det gæl­der og­så hans sø­ster, som han sat­te me­get stor pris på, « si­ger Erik Brandt.

Den 81- åri­ge prins­ge­mal vok­se­de op i en ka­tolsk stor­fa­mi­lie. Ung­dom­men til­brag­te kan del­vist i den da­væ­ren­de fran­ske ko­lo­ni In­doki­na – i dag Viet­nam – samt på Mon­pezat- fa­mi­li­ens æld­gam­le her­re­gård ‘ Le Cayrou’. En lyk­ke­lig barn­dom, for­tæl­ler han i po­rtræt­bo­gen ‘ Ene­gæn­ger’ af Stép­ha­nie Sur­ru­gue.

» Og be­skyt­tet, som jeg var på Le Cayrou, mel­lem sø­stre og brød­re, et par le­ge­kam­me­ra­ter hos na­bo­er­ne, og den uind­skræn­ke­de na­tur, var min fa­mi­lie min tred­je store ver­den. Det var et me­get rigt og af­veks­len­de liv. «

Lam­men­de sorg

Da han var fem år gam­mel, dø­de hans lil­le­sø­ster An­ne Ma­rie af me­nin­gi­tis. Knap 18 år se­ne­re gen­tog hi­sto­ri­en sig. Jo­seph, med kæ­le­nav­net ‘ Ja­son’, dø­de på ope­ra­tions­bor­det. De to brød­re var tæt knyt­te­de, og den un­ge Hen­ri de Mon­pezat mød­te en sorg, der var ‘ lam­men­de’.

» Ja­sons død var… en ube­gri­be­lig ka­ta­stro­fe, « sag­de prins Hen­rik man­ge år ef­ter til Stép­ha­nie Sur­ru­gue.

To år ef­ter – i 1959 – måt­te Mon­pezat’er­ne at­ter ta­ge af­sked med et fa­mi­lie­med­lem, da lil­le­søste­ren The­re­se om­kom i en tra­fi­ku­lyk­ke.

Si­den da har sø­sken­de­flok­ken væ­ret in­takt. Ind­til tirs­dag, hvor Mauril­le Bea­u­vil­lain de Mon­pezat sov ind. Hun ef­ter­la­der sig syv børn og 25 bør­ne­børn. » Hun le­ve­de for sin fa­mi­lie. Det er et ut­ro­ligt tab – hun var hjer­tet i vo­res fa­mi­lie. Vi kom­mer vir­ke­lig til at sav­ne hen­de, « si­ger prins Hen­riks lil­le­bror, Etien­ne de Mon­pezat til BT.

Han for­tæl­ler, at døds­fal­det har ef­ter­ladt de til­ba­ge­væ­ren­de Mon­pe- zat- sø­sken­de i sorg, der på trods af al­der­s­for­skel­le er ‘ me­get tæt­te’.

Det var blandt an­det Mauril­le de Mon­pezat, der skæn­ke­de prins Hen­rik hans skat­te­de ruhå­re­de grav­hund Ve­ga i 70 års fød­sels­dags­ga­ve. Ve­ga dø­de i 2012, ef­ter hun blev kørt over tæt på slot­tet Fre­dens­borg.

Prins­ge­ma­len rej­ste den 1. au­gust i år til Cha­teau de Cayx, hvor han i lø­bet af sen­som­me­ren nå­e­de at til­brin­ge dy­re­bar tid sam­men med sin lil­le­sø­ster.

» Han var på be­søg fle­re gan­ge, og han in­vi­te­re­de hen­de og­så på be­søg på Cayx. Han holdt me­get af hen­de, « si­ger Etien­ne de Mon­pezat.

Da­gen ef­ter søste­rens død delt­og prins­ge­ma­len i en frokost på re­stau­ra­tio­nen Sølyst i Klam­pen­borg. Han smi­le­de og gri­ne­de, da han mød­te pres­sen ved kro­ne­bi­len. Men bag det gla­de yd­re kan sor­gen mur­re.

» Han er så ut­ro­lig følsom, men sam­ti­dig har han en streng­hed over­for sig selv, som be­ty­der, at han har bå­ret på me­gen smer­te, uden at hans om­gi­vel­ser har vidst det, « si­ger prins Hen­riks to år æl­dre sø­ster, Fran­coise Bar­din, i ‘ Ene­gæn­ger’ fra 2010.

Prins Hen­rik i sel­skab med sin far An­dré de Mon­pezat, mo­de­ren Re­nee og til høj­re Mauril­le de Mon­pezat, der blev be­gra­vet i går.

Prins Hen­rik da­gen før han rej­ste til Frankrig for at be­gra­ve sin lil­le­sø­ster. Fo­to: Si­mon

Skip­per

Prins Hen­riks bror Etien­ne med sin ko­ne Isa­bel i 2003. Ar­kiv­fo­to Fra fejrin­gen af prins Hen­riks mors 90- års fød­sels­dag i 1998. Prins­ge

ma­len er her i sel­skab med si­ne sø­stre Cathrine, Mauril­le, Fran­coise og brød­re­ne Etien­ne, Je­an- Bap­ti­ste.

Mo­de­ren Re­nee i mid­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.