Ka­sket­ter un­der lup

Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et un­der­sø­ger, om DRs besty rel­ses­for­mand må sid­de for bor­den­den i lob­byvirk­som­hed

BT - - NYHEDER -

HA­BI­LI­TET

Mi­cha­el Chri­sti­an­sen har si­den 2008 væ­ret for­mand for besty rel­sen i DR. Si­de­lø­ben­de har han haft en for­mand­spost i besty rel­sen hos PR- bu­reau­et Le­ad Agen­cy, der blandt an­det rå­d­gi­ver kamp­fl ypro­du­cen­ten Lo­ck­he­ed Martin, en af de virk­som­he­der, der kæm­per for at lan­de en mil­li­ard­aft ale med den dan­ske stat.

Om Mi­cha­el Chri­sti­an­sens to for­skel­li­ge for­mand­spo­ster er for­e­ne­li­ge el­ler ej, skal Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et nu un­der­sø­ge og kom­me med en vur­de­ring af, for­tæl­ler Ra­dio24­syv.

Det er Dansk Fol­ke­par­tis me­di­e­ord­fø­rer Mor­ten Ma­ri­nus der har bedt Kul­tur­mi­ni­ste­ret om at se på sa­gen, eft er at Ra­dio24­syv har gjort ham op­mærk­som på Mi­cha­el Chri­sti­an­sens to for­mand­spo­ster.

Det ser ul­dent ud

» Det ser ul­dent ud. Der­for har jeg bedt mi­ni­ste­ri­et se på sa­gen for at fi nde ud af, om det er eft er bo­gen, og om det kan la­de sig gø­re at væ­re for­mand for et pu­blic ser­vi­ce- sel­skab, sam­ti­dig med at man er for­mand for et sel­skab, der har en lob­byist- op­ga­ve for Lo­ck­he­ed Martin, « si­ger Mor­ten Ma­ri­nus til Ra­dio24­syv.

Det er nu Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets op­ga­ve at vur­de­re sa­gen og kom­me med en re­de­gø­rel­se til Mor­ten Ma­ri­nus og re­sten af me­di­e­ord­fø­rer­ne i Fol­ke­tin­get.

Pro­fes­sor: Kig på Sve­ri­ge

Iføl­ge Bent Gre­ve, som er pro­fes­sor i for­valt­nings­ret ved Roskil­de Uni­ver­si­tets­cen­ter, bry­der Mi­cha­el Chri­sti­an­sen in­gen reg­ler ved at sid­de på de to be­sty­rel­ses­for­mand­spo­ster.

» Så læn­ge Mi­cha­el Chri­sti­an­sen ik­ke blan­der sig di­rek­te i me­die- og nyheds­ud­sen­del­ser på DR, kan jeg ik­ke se, der er no­get pro­blem fag­ligt set med, at han har den­ne dob­belt­ka­sket. Ud fra den be­skri­vel­se her kan jeg ik­ke se, at der er fo­re­gå­et no­get, som ik­ke må fo­re­gå, « si­ger Bent Gre­ve, som dog me­ner, at man i Dan­mark bur­de se mod Sve­ri­ge og de­res pu­blic ser­vi­ce- reg­ler.

Her har man be­slut­tet, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer i SVT ik­ke må væ­re ’ pro­fes­sio­nelt virk­som­me i PR- el­ler lob­byvirk­som­hed’.

» Ja, det vil for­ment­lig væ­re en god idé. Så und­går man, at der op­står dis­kus­sio­ner om, at der er nog­le, som har nog­le ka­sket­ter, der ik­ke er for­e­ne­li­ge med hin­an­den, og så kan man sik­re sig, at man ik­ke be- hø­ver at ta­ge stil­ling til, hvor man kan sid­de, og hvor man ik­ke kan sid­de, « si­ger Bent Gre­ve.

Be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Chri­sti­an­sen si­ger til Ra­dio24­syv, at han al­drig har set de to for­mand­spo­ster som et pro­blem.

» Jeg har in­gen ind­fl ydel­se på DRs re­dak­tio­nel­le linje, og det fo­re­kom­mer mig at væ­re en te­o­re­tisk pro­blem­stil­ling, og jeg har al­drig skæn­ket det en tan­ke. Jeg sy­nes godt, at jeg kan ad­mi­ni­stre­re et for­hold af den art, men hvis Fol­ke­tin­get me­ner no­get an­det, ret­ter jeg ind, « si­ger Mi­cha­el Chri­sti­an­sen til Ra­dio24­syv. BNB

Mi­cha­el Chri­sti­an­sen er bå­de be­sty­rel­ses­for­mand i DR og i en lob­by- virk­som­hed. Det ser ul­dent ud, me­ner Dansk Fol­ke­par­ti, der har bedt Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et un­der­sø­ge sa­gen.

Ar­kiv­fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.