So­len på kort vi­sit

BT - - NYHEDER -

VEJ­RET

Det er i dag, so­len skal ny­des. Sen­som­mer­lør­da­gen med sol afl øses nem­lig af en eft er­års­søn­dag med regn.

» Vi får en helt fl ot lør­dag, hvor vi ven­ter en del sol. Der kan må­ske væ­re en en­kelt by­ge, men over­ve­jen­de sol­rigt og op til 17- 20 gra­ders var­me, « si­ger me­te­o­r­o­log Frank Ni­el­sen, Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI).

Mens lør­da­gen kal­der på uden­dør­sak­ti­vi­te­ter og må­ske mad på gril­len, så bli­ver det alt­så an­der­le­des gråt og vå­dt søn­dag.

Så er fre­den for­bi

» Søn­dag sky­er det til igen, og vi får et nyt regn­vejr ind fra syd­vest. Det ram­mer Syd­ve­stjyl­land søn­dag for­mid­dag og den øst­li­ge del af lan­det søn­dag eft er­mid­dag. Der kom- mer regn til de fl este, så søn­dag bli­ver en lidt ke­de­lig dag, « si­ger Frank Ni­el­sen.

Man skal hel­ler ik­ke sæt­te næ­sen op eft er me­re sol­rigt vejr i ugen, der ven­ter for­u­de.

Det bli­ver me­re usta­digt, blæ­sen­de og sky­et. Man kan dog glæ­de sig over, at det bli­ver knap så køligt om nat­ten.

» Nat­te­tem­pe­ra­tu­ren har væ­ret langt ne­de i den for­løb­ne uge, men den kom­mer nu op på 12 til 15 gra­der. Det er en lu­ne­re, men fug­ti­ge­re luft , der kom­mer ind, « si­ger Frank Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.