Ty­ske turi­ster sø­ger tryg­hed i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

Skønt som­me­ren her i Dan­mark ik­ke var den bed­ste, har fl ere ty­ske­re end nor­malt al­le­re­de nu for­ud­be­stilt næ­ste års som­mer­hus­fe­rie, for­tæl­ler for­man­den for Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning. » De har for­ment­lig fra­valgt Nord­afri­ka og Tyr­ki­et på grund af uro, li­ge­som de ik­ke er spe­ci­elt po­pu­læ­re i Græken­land, « si­ger Kaj Fre­de­rik­sen til takeoff . dk.

er klar til at ta­ge et ar­bej­de. Det vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik fra juli i år. Der er stor for­skel mel­lem lan­dets kom­mu­ner. Nog­le ste­der er det over 40 pro­cent af de per­so­ner som mod­ta­ger kon­tant­hjælp, der er klar til at ar­bej­de, og an­dre ste­der er det kun 12,9 pro­cent, frem­går det. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.