Dan­mark til bøs­ser­ne

BT - - NYHEDER -

EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger var på vej med et for­bud mod fu­sio­nen mel­lem Te­lia og Te­lenor i Dan­mark, hvis ik­ke de to te­le­gi­gan­ter selv fre­dag mor­gen hav­de be­slut­tet at træk­ke sig.

Det be­kræf­te­de hun fre­dag mor­gen i en ta­le på en ad­vo­kat­kon­fe­ren­ce i Fi­ren­ze i Nor­di­ta­li­en.

» Vi var klar til det, « si­ger hun iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. » Det, vi så, så me­get al­vor­ligt ud. For mig var det nød­ven­digt, at der var en fjer­de mo­bi­l­o­pe­ra­tør. «

TDC får tæsk

Det er den før­ste te­le­fu­sion i

IND­SAM­LING

Frem­over kan du for­ven­te, at man­ge fle­re ind­sam­le­re med ind­sam­lings­bøs­ser vil rin­ge på din dør.

Man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner har nem­lig be­nyt­tet sig af den nye ind­sam­lings­lov fra 2014, som gi­ver or­ga­ni­sa­tio­ner mu­lig­hed for at sø­ge om at få lov at la­ve ind­sam­lin­ger, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad i fre­dags­a­vi­sen.

I år vil der væ­re ot­te ind­sam­lin­ger, men i 2016 er der gi­vet til­la­del­se til tolv.

Blandt nye ind­sam­le­re næ­ste år er Læ­ger uden Græn­ser, Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal og Kir­kens Kors­hær. Iføl­ge Ind­sam­lingsnæv­net er der kom­met syv nye an­søg­nin­ger om hus- og ga­de­ind­sam­lin­ger i 2017. BNB

EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger vil­le for­by­de fu­sio­nen mel­lem Te­lia og Te­lenor i Dan­mark. Ar­kiv­fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.