EU for­pur­re­de stor te­le- fu­sion

BT - - NYHEDER -

Eu­ro­pa, som får døds­stø­det. TDC, som sid­der so­lidt på det dan­ske telemarked, får øko­no­mi­ske tæsk med en ak­tie, der røg 5,5 pro­cent ned fre­dag mor­gen, ef­ter at kon­kur­ren­ter­ne valg­te at drop­pe de­res plan­lag­te fu­sion i Dan­mark, for­di EU stil­ler for skrap­pe krav.

Men te­le­gi­gan­tens nye kon­cer­n­chef, Per­nil­le Eren­b­jerg, me­ner, at en fu­sion hav­de væ­ret det ene­ste rig­ti­ge.

» Som ud­gangs­punkt æn­drer det­te ik­ke no­get for TDC. Det hjem­li­ge mo­bil­mar­ked er præ­get af ek­stremt hård kon­kur­ren­ce, og det vil og­så væ­re til­fæl­det frem­over. Vi me­ner fort­sat, at der er be­hov for en kon­so­li­de­ring til at sik­re et sundt og bæ­re­dyg­tigt in­ve­ste­rings­kli­ma på mo­bil­mar­ke­det her­hjem­me. Men vi må kon­sta­te­re, at Kom­mis­sio­nens krav har væ­ret så skrap­pe, at Te­lia og Te­lenor har op­gi­vet at gen­nem­fø­re en fu­sion, « si­ger Per­nil­le Eren­b­jerg. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.