De valg­te Dan

Mod­sat de fle­ste flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der i den for­løb­ne uge rej­ste til Sve­ri­ge, valg­te de Dan­mark til. Me­re el­ler min­dre fri­vil­ligt

BT - - NYHEDER - Mat­hi­as Ni­el­sen matn@ ber­ling­s­ke. dk Hay­dar Ja­e­far, flygt­ning fra Irak

EN­DE­STA­TION

Hay­dar Ja­e­far åb­ner dø­ren til væ­rel­se 410. Hånd­klæ­der­ne er sta­dig ik­ke pak­ket ud af den sor­te rul­le­kuf­fert på gul­vet. Sen­ge­tø­jet er redt stramt ud over kø­je­sen­ge­ne. Det er kun én dag si­den, at fa­mi­li­en Ja­e­far fra Irak an­kom til Mod­ta­ge­cen­tret Avn­strup midt i en midtsjæl­land­sk bø­ge­skov. Far Hay­dar, mor Du­aa og de to pi­ger på fi­re og fem, Sa­mah og Jan­na, har i 25 da­ge væ­ret på Eu­ro­pas lan­de­ve­je, ba­ne­le­ge­mer og far­van­de for at nå de­res desti­na­tion, pe­get ud med en rød pil på Hay­dars mo­bil­te­le­fon: Dan­mark.

» Vi har få­et at vi­de, at det er et godt land, « si­ger Hay­dar Ja­e­far på 27, der var sol­dat i Irak. Her er tryg­hed og sik­ker­hed, har han hørt.

På de dan­ske mo­tor­ve­je og i græn­se­by­er har sla­gor­de­ne el­lers gjal­det ’ Swe­den! Swe­den! Swe­den!’ i ugens løb. For bro­der­par­ten af de flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der har nå­et Dan­mark, er vi kun et sid­ste bump på vej­en mod det forjæt­te­de land, Sve­ri­ge. Det fik i hund­red­vis af men­ne­sker til at mod­sæt­te sig re­gi­stre­ring, og at­ter hund­re­der til at van­dre ud ad mo­tor­vej­en, stål­sat­te på at nå over Øre­sund.

Af de langt over 3.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som har nå­et Dan­mark i ugens løb, har 728 fo­re­lø­big sagt ’ asyl’. En del af dem er nu ind­kvar­te­ret på Rø­de Kors mod­ta­ge­cen­ter i Avn­strup, der på en en­kelt nat modt­og fi­re bus­ser fyldt med flygt­nin­ge og mi­gran­ter. En und­ta­gel­ses­til­stand selv for et asyl­cen­ter.

Lan­det med man­ge kø­er

For­an det gam­le tu­ber­kulo­se­ho­spi­tal sid­der un­ge mænd i klipklap­per og dy­nejak­ke og kvin­der med sprag­le­de ho­ved­tørklæ­der. He­le nat­ten har fol­ke­ne på mod­ta­ge­cen­tret ar­bej­det på høj­tryk, og de ny­an­kom­ne har få­et nat­te­ly og mad.

In­den­for i cen­trets fæl­les­sal sid­der et par un­ge so­ma­li­e­re i store uldswe­a­tre. Kha­lif Adan Ali knu­ger de pa­pi­rer, der be­ty­der, at han er re­gi­stre­ret af de dan­ske myn­dig­he­der. Han blev stop­pet i et tog i Søn­derjyl­land mandag. Po­li­ti­et spurg­te, om der var no­gen på to­get, der kun­ne tæn­ke sig at sø­ge asyl i Dan­mark. De fle­ste vil­le til Sve­ri­ge og blev sid­den­de, men Kha­lif tak­ke­de ja.

» Der var me­get ka­os. Me­get for­vir­ring. Jeg hav­de bil­let til København, for der bor min ven, som jeg skal hen til. Men po­li­ti­et tog mig af to­get og tog mit fin­ger­af­tryk, og nu er jeg her, « si­ger den 23- åri­ge mand.

» Li­ge nu er jeg ba­re glad for at væ­re kom­met frem til Dan­mark. Jeg har få­et at vi­de, at det er et godt sted. Her er smukt og grønt, « si­ger Kha­lif, og pe­ger på bø­ge­ne i par­ken uden for cen­tret.

Han har væ­ret tre må­ne- der un­der­vejs for at kom­me til Dan­mark og har kryd­set ti lan­de. Li­ge si­den So­ma­lia har kom­pas­set pe­get mod Dan­mark, men mest for­di han har en ven i København. Spør­ger man, om Dan­mark er et bed­re land at kom­me til end Sve­ri­ge, Nor­ge el­ler Tys­kland, træk­ker han på skul­dre­ne.

» De er al­le go­de. Men jeg ved det ik­ke, « si­ger han.

I cen­trets for­hal har et af­g­hansk par slå­et sig ned i en læ­der­so­fa. Di­na Ibra­him på 35 ved ik­ke me­get om Dan­mark. Hun har hørt, at det er et land med man­ge kø­er, og hvor folk drik­ker me­get mælk. Men og­så at her er sik­kert, og et land, hvor folk ta­ger sig af hin­an­den.

» Alt, vi sø­ger, er sik­ker­hed, fri­hed og tryg­hed. Det tror jeg, at jeg kan fin­de i Dan­mark, « si­ger hun.

Valgt til af Dan­mark

Ik­ke al­le på Avn­strup hav­de Dan­mark i kik­ker­ten, da de for­lod hjem­lan­det. På hol­de­plad­sen uden­for cen­tret sid­der Ali fra Sy­ri­en sam­men­bø­jet på et bord- bæn­ke­sæt. Hans mål var egent­lig Sve­ri­ge, og er det sta­dig.

» Jeg har fa­mi­lie i Sve­ri­ge, og det er der, jeg vil til. Jeg ved ba­re ik­ke hvor­dan, « si­ger han.

Ali kom med to­get fra Putt­gar­den ons­dag. Fær­gen, som skul­le læg­ge til i Rød­by, blev til­ba­ge­holdt af po­li­ti­et ude på van­det. Da fær­gen en­de­lig lag­de til, gav po­li­ti­et pas­sa­ge­rer­ne mu­lig­hed for at af­gi­ve fin­ger­af­tryk el­ler ven­de tilbage til Tys­kland. Alt var for­vir­ring, for­tæl­ler Ali, og han gav sit fin­ger­af­tryk, uden præ­cist at vi­de, hvad det vil­le be­ty­de. Det vi­ste sig, at det bandt ham til Dan­mark. Som så­dan har han ik­ke no­get imod at væ­re her, men han hå­ber at kom­me vi­de­re. Hur­tigst mu­ligt.

» Nu må jeg un­der­sø­ge, hvor­dan jeg kan kom­me til Sve­ri­ge al­li­ge­vel, « si­ger han.

Ali ry­ger vi­de­re i sel­skab med en grup­pe an­dre sy­re­re. Plud­se­lig rul­ler end­nu en hvid dob­belt­dæk­ker ind på hol­de­plad­sen. Lidt over 40 flygt­nin­ge og mi­gran­ter stim­ler ud, tæn­der smø­ger, ly­ner jak­ker og fin­der de­res sport­st­a­sker og pla­stik­sæk­ke i bus­sens ba­ga­ge­rum.

Go­de sko­ler?

Tilbage i væ­rel­se 410 har fa­mi­li­en Ja­e­far spist mid­dags­mad, ser­ve­ret fra cen­trets sup­pe­køk­ken. Pi­ger­ne har ka­stet sig over en ma­le­bog i ne­der­ste kø­je­seng, og på fjern­sy­net kø­rer en ara­bi­sk fjern­syns­ka­nal. Mo­de­ren Du­aa vim­ser om­kring, pak­ker ud og fol­der tøj i væ­rel­set, der, ind­til fa­mi­li­ens asylan­søg­ning er be­hand­let, er de­res hjem. Hay­dar vi­ser billeder hjem­me fra Irak og fra flug­ten til Dan­mark på sin mo­bil­te­le­fon. Sid­ste bil­le­de i al­bum­met er af Jan­na og Sa­mah på cen­tret i Avn­strup. » Her er godt for min fa­mi­lie. Her er sik­ker­hed. Og sko­ler­ne er go­de i Dan­mark, er de ik­ke, « spør­ger han.

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015

’’ Her er godt for min fa­mi­lie. Her er sik­ker­hed. Og sko­ler­ne er go­de i Dan­mark, er de ik­ke?

Hay­dar, der er far til de to pi­ger på fi­re og fem, Sa­mah og Jan­na og bør­ne­nes mor Du­aa, har i 25 da­ge væ­ret på Eu­ro­pas lan­de­ve­je, ba­ne­le­ge­mer og far­van­de for at nå frem til en­de­sta­tio­nen, nær­me­re be­teg­net Asyl­cen­tret Avn­strup, Kir­ke Hval­sø, Midtsjæl­land, Dan­mark. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.