’ Alt, hvad jeg ejer, er i min ryg­sæk’

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

EN NY BE­GYN­DEL­SE

» Jeg flyg­te­de fra bom­ber­ne, fra Is­la­misk Stat, fra kri­gen. Der var in­tet liv for mig i Irak, du kan ik­ke leve dér. Der­for er jeg kom­met til Dan­mark. «

Or­de­ne kom­mer fra 27- åri­ge Mo­ham­med Sho­aib – han er blandt de ca. 60 asylan­sø­ge­re, der si­den ons­dag er ble­vet ind­kvar­te­ret på Rø­de Kors’ genåb­ne­de asyl­cen­ter i Ebelt­oft.

Bort­set fra vin­dens hvis­len i trækro­ner­ne er her stille. Et mar­kant an­der­le­des og me­re fre­de­ligt lyd­ta­pet end de bom­be­eks­plo­sio­ner, Mo­ham­med Sho­aib var om­gi­vet af i Irak.

Mo­ham­med Sho­aib nå­e­de til Dan­mark og søg­te asyl i sid­ste uge, få da­ge in­den den store flygt­nin­ge­strøm ram­te den dansk- ty­ske græn­se. Flug­ten hav­de ta­get cir­ka 25 da­ge.

Gum­mi­bå­den sank

» Jeg vil­le ba­re til et land i Skan­di­navi­en, jeg vid­ste, at det er go­de lan­de. Det var mit mål. Jeg er ba­re lyk­ke­lig over at nå frem, « for­tæl­ler han.

Med sig har Mo­ham­med Sho­aib kun sin ryg­sæk. Den er spar­somt fyldt. Øverst lig­ger nog­le tom­me pla­sti­cpo­ser fra flug­ten – dem har han end­nu ik­ke smidt ud – og un­der po­ser­ne har han et par ek­stra buk­ser, en trø­je og et par T- shir­ts.

» Det er alt, hvad jeg ejer. Det me­ste af det fik jeg, da jeg an­kom til Sand­holm­lej­ren, « for­tæl­ler han.

De fle­ste af Mo­ham­med Sho­aibs ejen­de­le gik tabt un­der flug­ten til Dan­mark. Han flyg­te­de i be­gyn­del­sen af au­gust fra Irak til Tyr­ki­et. Her be­tal­te han men­ne­skes­mug­le­re for at bli­ve sej­let til en græsk ø. Det før­ste for­søg mis­lyk­ke­des, da gum­mi­bå­den, der skul­le brin­ge de man­ge flygt­nin­ge i sik­ker­hed, tab­te luft og be­gynd­te at syn­ke.

Mo­ham­med vi­ser en vi­deo på sin mo­bil­te­le­fon. Den op­tog han få mi­nut­ter, in­den gum­mi­bå­den be­gynd­te at syn­ke – mens al­le om bord sta­dig var gla­de og tro­e­de på, at de vil­le nå til Græken­land. Til Eu­ro­pa.

» Der var alt for man­ge men­ne­sker i bå­den. Jeg mi­ste­de næ­sten alt, hvad jeg hav­de på mig, da den sank. Vi stod i vand til knæ­e­ne, og så valg­te jeg at hop­pe i van­det, « for­kla­rer han.

Tilbage til start

Flygt­nin­ge­ne blev sam­let op af den tyr­ki­ske kystvagt og bragt tilbage til Tyr­ki­et. I an­det for­søg lyk­ke­des det Mo­ham­med Sho­aib at kom­me til Græken­land med båd, og si­den tog han tu­ren op gen­nem Ma­kedo­ni­en, Ser­bi­en, Un­garn, Østrig og Tys­kland.

» Det var ik­ke rart i Ser­bi­en og Un­garn. Po­li­ti­et var vold­somt, og vi fik næ­sten in­gen mad. Det er me­get bed­re her i Dan­mark. Nu hå­ber jeg ba­re, at jeg får lov til at bli­ve. Jeg vil ik­ke tilbage til Irak, så bli­ver jeg slå­et ihjel, « si­ger han.

En ryg­sæk med få styk­ker tøj er alt, hvad 27- åri­ge Mo­ham­med Sho­aib har med til Dan­mark. Det me­ste af tø­jet fik han, da han an­kom til Sand­holm­lej­ren. Nu er han i Ebelt­oft. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.