El­ske­rin­den: For­hol­det ik­ke spe­ci­elt seksu­elt

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen

BOGDRAMA cep­tion hos for­la­get Art Pe­op­le i København.

» Jeg vid­ste ik­ke, at Lars von Tri­er vil­le sen­de det ud, så jeg er cho­ke­ret og me­get overrasket, « si­ger hun.

Si­den 2010 har den dan­ske for­fat­ter ar­bej­det sam­men med Lars von Tri­er som ma­nuskript­kon­su­lent på fil­me­ne Melan­cho­lia og Nymp­ho­ma­ni­ac. Det var - iføl­ge Lars von Tri­ers pres­se­med­del­el­se - un­der det­te sam­ar­bej­de, at de hav­de et for­hold. Det be­kræf­ter Jenle Hallund:

» Det er no­get, Lars si­ger, jeg har haft, så det har jeg vel nok, « si­ger Jenle Hal­land, men vil ik­ke kom­men­te­re, hvor­når, hvor læn­ge el­ler hvad præ­cis det seksu­el­le for­hold har be­stå­et af.

Men­talt slægtskab

» Det er Lars, der har væ­ret ude at si­ge det, og det står for hans reg­ning. Jeg ar­bej­de­de med ham i fi­re år, så selv­føl­ge­lig har vi haft et for­hold. Vo­res for­hold var ba­se­ret på en men­talt slægtskab, men jeg vil ik­ke kal­de det spe­ci­elt seksu­elt, «

En kom­men­tar, der un­drer Jenle Hallund, som og­så af­vi­ser, at bo­gens ka­rak­te­rer skul­le af­spej­le helt be­stem­te mænd fra den vir­ke­li­ge ver­den.

’ Hand­ler ik­ke om Lars’

» Jeg er ked af, at han ik­ke kan værds­at­te et styk­ke godt lit­te­ra­tur, men jeg for­står godt, at han ta­ger af­stand fra det.

Men min bog hand­ler ik­ke om Lars. Den hand­ler om man­ge an­dre. Det er da og­så me­get stort at si­ge, at han er ge­ni­et. Det ord ejer han ik­ke. Når han er så kre­a­tiv, må han og­så kun­ne tæn­ke, at dis­se per­so­ner kom­mer fra en fan­ta­si. Men det er må­ske en må­de for ham at til­træk­ke sig op­mærk­som­hed på, « si­ger hun.

» Mæn­de­ne i bo­gen er en blan­ding af en mas­se mænd, min fan­ta­si og po­esi. Jeg har selv­føl­ge­lig haft nog­le for­hold til mænd i mit liv, og en­hver kunst­ner skri­ver ud fra si­ne eg­ne op­le­vel­ser og fø­lel­ser. Men mænd er dej­li­ge og vi­dun­der­li­ge. De er mi­ne mu­ser, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.