’ Faxe’ i ho­p­la da ’ Vild med dans’ blev skudt i gang

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

DANS

Ner­ver­ne sad uden på tø­jet, da en bro­get ska­re af me­re el­ler min­dre kend­te ny- dan­se­re igår tog hul på årets sæ­son af ’ Vild med dans’ på TV2.

Årets ud­ga­ve er den 12. i ræk­ken, og se­er­ne får i den­ne sæ­son lov at stif­te be­kendt­skab med bl. a. sport­s­folk, skue- spil­le­re, en cir­kus­ar­tist og en po­li­ti­ker.

Et af de me­re kend­te an­sig­ter i pulj­en, sku­e­spil­le­ren Søs Ege­lind, af­slø­re­de in­den åb­nin­gen, at hun først i år hav­de tur­det si­ge ’ ja’ til ud­for­drin­gen.

» Jeg har gan­ske en­kelt væ­ret ban­ge for den of­fent­li­ge ga­be­stok og for at­dum­me sig for­an mil­li­o­ner af men­ne­sker « , sag­de Søs Ege­lind til BT.

De­bu­ten blev dog på in­gen må­de en pin­lig op­le­vel­se. Ege­lind strøg umid­del­bart ef­ter sin cha- cha- cha med part­ne­ren Mads Vad til tops. De blev se­ne­re over­gå­et af bl. a. sku­e­spil­ler Step­ha­nia Po­ta­li­vo, kendt fra se­ri­en ’ Sjit Hap­pens’ på TV2 Zulu, og part­ne­ren Mor­ten Kjeld­gaard.

’ Faxe’ over­ra­ske­de

En an­den af sæ­so­nens over­ra­skel­ser kan me­get vel bli­ve den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler og EM- helt Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen. Han var ik­ke ble­vet lev­net man­ge chan­cer af sin egen dan­se­part­ner Ka­ri­na Fri­modt, som over­for BT har sagt, at hun op­rin­de­ligt tænk­te ’ åh nej, en fod­bold­spil­ler’, da hun trak ’ Faxe’s navn. Der var dog in­gen sti­ve fod­bold­ben, da par­ret im­po­ne­re­de dom­mer­pa­ne­let med en vals.

Al­le tolv par var på gul­vet, men in­gen blev stemt hjem.

Dom­mer­pa­ne­let be­står af Ni­ko­laj Hüb­be, Jens Wer­ner, An­ne Laxholm og Britt Ben­dixen. Årets ud­ga­ve af ’ Vild med dans’ bød i øv­rigt og­så på en pre­mi­e­re på mu­si­ke­ren Ras­mus Se­e­ba­chs nye sing­le.

Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen over­ra­ske­de eks­per­ter­ne på dan­se­gul­vet da han sam­men med Katrine Fri­modt tog hul på årets ’ Vild med dans’.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.