’ Jeg er ik­ke en hjer­te­løs ra­cist’

Ka­merakvin­de, der spar­ke­de til en grup­pe flygt­nin­ge, står nu frem og si­ger und­skyld

BT - - NYHEDER - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLYGT­NIN­GE

» Jeg spar­ke­de ik­ke til de flygt­nin­ge, for­di jeg er ra­cist, men for­di jeg gik i pa­nik. «

Så­dan for­kla­rer den un­gar­ske ka­merakvin­de, der tirs­dag blev ver­den­skendt, da tv- op­ta­gel­ser af hen­de, hvor hun spar­ker og spæn­der ben for lø­ben­de flygt­nin­ge, gik vi- ralt. Nu har repor­te­ren, Pe­tra Lászlo, valgt at stå frem med sin ver­sion.

I et brev til den un­gar­ske avis Magy­ar Nemzet for­sø­ger kvin­den at for­kla­re, hvad der gik gen­nem hen­des ho­ved, da hun blandt an­det spænd­te ben for en æl­dre mand med et barn på ar­men.

’ Ka­me­ra­et kør­te, hund­red­vis af mi­gran­ter brød igen­nem po­li­ti­af­spær­rin­gen, en af dem løb ind i mig, og jeg blev ban­ge,’ skri­ver hun iføl­ge The Gu­ar­di­an i bre­vet.

’ No­get slog klik i mig. Jeg tro­e­de, jeg blev an­gre­bet og måt­te be­skyt­te mig selv. Det er svært at træf­fe go­de be­slut­nin­ger, når folk er i pa­nik,’ fort­sæt­ter Pe­tra Lászlo.

I bre­vet for­kla­rer hun, at hun » blot er en ar­bejds­løs mor til små børn, som traf en dår­lig be­slut­ning, « og for­sæt­ter med, at hun ’ er op­rig­tig ked af det’.

Ka­merakvin­den blev op­sagt fra sit job på tv- sel­ska­bet N1TV, kort ef­ter at bil­le­der­ne blev delt af en tysk ka­me­ra- mand på Twit­ter.

Pe­tra Lászlo på­ta­ger sig i bre­vet an­sva­ret for si­ne hand­lin­ger, men skri­ver sam­ti­dig, at hun ik­ke fortje­ner den ’ hek­sej­agt’, der er igang­s­at mod hen­de.

’ Jeg er ik­ke en hjer­te­løs, ra­ci­stisk, bør­ne- spar­ken­de ka­merakvin­de. Jeg fortje­ner ik­ke den po­li­ti­ske hek­sej­agt, som kø­rer mod mig, og ej hel­ler hå­nen og død­strus­ler­ne,’ fast­slår hun.

Pe­tra La­zlo ri­si­ke­rer nu et ret­ligt ef­ter­spil.

Pe­tra Lászlo blev ver­dens­be­rømt på den me­get uhel­di­ge må­de, da hun for­le­den spar­ke­de til to børn og der­ef­ter spænd­te ben for en mand og et lil­le barn. Den un­gar­ske tv- repor­ter har nu væ­ret ude med en und­skyld­ning.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.