Fod­bold kan træk­ke far og søn hjem

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

TALENTJÆGERE

Souls­ho­ck har bo­et fast i Los An­ge­les i over ty ve år. Al­li­ge­vel lok­ker hjem­lan­det. Og nu fri­stes Souls­ho­cks 11- åri­ge søn Ni­ko­laj og­så af drøm­men om Dan­mark.

Ni­ko­laj Scha­ck er nem­lig med øje­blik­ke­lig virk­ning ble­vet til­budt en plads på FCKs ung­dom­se­li­te­hold. Og nu står far og søn der­for med et ben i hvert land/ lejr.

» Jeg ved godt, at det vil­le væ­re dumt at luk­ke bu­tik­ken her i LA. Det går nem­lig for­ry­gen­de, « si­ger Souls­ho­ck. Men han til­fø­jer hur­tigt.

» Men, jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at jeg ik­ke sav­ner Dan­mark. Og he­le op­le­vel­sen i for­bin­del­se med Maxées død har gi­vet mig for­ny­et respekt for det dan­ske sy­stem og den dan­ske be­folk­ning. I Los An­ge­les er me­get sty­ret af frygt. For­di der ik­ke er det store sik­ker­heds­net, sty­res man­ge af en slags pa­ra­noia – de skal ba­re tje­ne pen­ge for at over­le­ve. Og eft er at ha­ve væ­ret me­get hjem­me i Dan­mark i lø­bet af som­me­ren, er jeg ble­vet min­det om, hvor dej­ligt trygt, der er i Dan­mark, « si­ger Souls­ho­ck, der selv­føl­ge­lig er bå­de glad og im­po­ne­ret over søn­nens fod­bold­ta­lent og mu­li­ge frem­tid hos FCK.

» Ni­ko­laj el­sker vir­ke­lig og­så Dan­mark – li­ge­som jeg. In­de hos FCK var de ba­re så sø­de og hjæl­pe­som­me. Og da vi kom hjem til Los An­ge­les, sag­de han fak­tisk: ’ Nå, far. Nu skal jeg igen til at kig­ge mig over skul­de­ren he­le ti­den’. Det er jo lidt uhyg­ge­ligt, når den slags kom­mer fra en 11- årig dreng. «

Men tviv­len be­hø­ver ik­ke at va­re ved. Souls­ho­ck og hans mu­sik­part­ner Kar­lin har nem­lig en plan.

» Si­den vi for­lod Dan­mark, er der duk­ket så me­get ta­lent op. Og vi over­ve­jer fak­tisk at op­ret­te et dansk fi rma, hvor vi vil spe­ci­a­li­se­re os i at slå bro imel­lem dan­ske og ame­ri­kan­ske ta­len­ter – Og på den må­de gi­ve nye dan­ske nav­ne de sam­me mu­lig­he­der, som vi har haft , « si­ger Car­sten Scha­ck

Car­sten Souls­ho­ck mod­ta­ger sin fa­mi­lie i luft­hav­nen. Marts 2010. Nu er de kun to tilbage i fa­mi­li­en, der må­ske vil ven­de tilbage til Dan­mark. Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.