Vær åben over for øko- vi­ne­ne

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

ØKO- VI­NE

Tim Vol­ler­s­lev Selv om al­min­de­lig vin in­de­hol­der me­get lidt til­sæt­ning, så er der og­så i vin­ver­de­nen en trend i ret­ning af øko­lo­gi.

Groft sagt kan man ind­de­le de øko­lo­gi­ske vi­ne i fi re ho­ved­grup­per: 1. Vi­ne, frem­stil­let af øko­lo­gisk dyr­ke­de dru­er. 2. Øko­lo­gisk frem­stil­le­de vi­ne. 3. Bi­o­dy­na­misk frem­stil­le­de vi­ne. 4. Vin na­tu­re. Det vil si­ge vi­ne, hvor den men­ne­ske­li­ge ind­blan­ding har væ­ret så be­græn­set som mu­ligt.

Selv fo­re­træk­ker jeg vels­ma­gen­de vin - og hvis nød­ven­digt - even­tu­elt til­sat lidt na­tur­ligt svovl, så vi­nen ik­ke står og gæ­rer vi­de­re i mit glas.

Jeg sy­nes, det er vig­tigt at væ­re åben over­for nye til­tag, og øko­lo­gi­ske vi­ne - i al­le af­skyg­nin­ger - er kom­met for at bli­ve.

Det er ty­de­ligt, at man­ge af pio­ne­rer­ne in­den for øko- og na­tur­vi­ne­ne eft er­hån­den har få­et styr på tin­ge­ne, så jeg glæ­der mig til at se, hvad frem­ti­den brin­ger.

2013 Ca­ber­net

Sa­u­vig­non – Car­me­ne­re, Or­ga­nic Gra­pes, Co­na Sur, Col­chagua Val­ley, Chi­le

Kom­men­tar: Me­di­um kraftig rød­vin, lidt blid tan­nin i læk­ker, lang og saf­tig smag af sol­bær, blom­mer, kryd­derur­ter og ege­træsva­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta, pizza el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Pris: Kr. 65,95. Til­bud ved køb af 2 fla­sker uge 38 kr. 110. For­hand­ler: Me­ny/ Su­perGros tlf. 7233 1500. www. me­ny. dk

Øko­lo­gi­ske vi­ne - i al­le af­skyg­nin­ger- er kom­met for at bli­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.