Den subli­me jo­ke­me­ster Lars Hjorts­høj

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Omvendt Lars Hjorts­høj STAN­DUP ***** *

byg­ning, præ­mis, pun­chli­ne ( ger­ne over­ra­sken­de, el­ler ’ omvendt’, som det nye show hed­der), er af in­ter­na­tio­nal ka­rat. No less.

Han er en su­veræn ob­ser­va­tions­ko­mi­ker, der kan løft e helt ba­na­le, li­ge­gyl­di­ge ting op på fl ere pla­ner.

Så var der Ryg og Pas­ser

Et sted i den ind­le­den­de fa­se tænk­te jeg på gam­le dan­ske ko­mi­ke­re som Jør­gen Ryg, især, men og­så, ja, Dirch. På grund af det med hen­de ko­nen, kæl­lin­gen, ma­dam­men ( det var så Osvald) der­hjem­me og al den sex, hun ik­ke gi­ver, og al hen­des kvær­nen løs om ma­ven, der for længst selv har be­væ­get sig ud over bæl­te­kan­ten.

Hjorts­høj er langt­fra li­ge så mu­sisk el­ler li­ge så stor en klovn som de nævn­te. Til gen­gæld er han skarp til at ba­lan­ce­re sin rund­hed med det kras­se.

Hjorts­høj er langt me­re in­ter­es­sant i den del af showet, hvor han går i clinch med de­bat- em­ner – som ho­mo­seksu­a­li­tet, po­li­tik, re­li­gion, Dan­marks ima­ge i ud­lan­det, aff øring ( bå­de men­ne­ske­lig og fra dyr, især hunde).

Po­li­tisk kor­rek­t­hed

Vi er ved at væ­re dér, hvor det mo­di­ge ik­ke så me­get lig­ger i at ud­for­dre de mon­dæ­ne kon­ven­tio­ner, men hvor mo­det sna­re­re lig­ger i at ud­for­dre den po­li­ti­ske So­ci­alMe­dia kor­rek­t­hed. Og sam­ti­dig fast­hol­de sit fri­sind.

Det gør Hjorts­høj f. eks. mht. ho­mo­seksu­a­li­tet, hvor han på den ene si­de pa­ro­di­e­rer fe­mi­ni­ne stewar­der ( po­li­tisk ukor­rekt) og sam­ti­dig dis­ser gejst­li­ge mod­stan­de­re af ho­mo­seksu­el­le æg­te­ska­ber ( fri­sind).

Der må ger­ne væ­re en for­nem­mel­se af, at af­sen­de­ren er vil­lig til at in­ve­ste­re sig selv i frem­drift i et stan­dup- show. El­lers bli­ver det gra­tis. Dét lø­ste Chri­sti­an Fu­e­h­len­dor­ff f. eks. for­nemt i sit se­ne­ste show ’ For at gø­re en kort hi­sto­rie lang’.

Po­in­ten kom­mer rent fak­tisk til sidst i ’ Omvendt’. Dén gør, at Hjorts­høj får den fem­te stjerne. Dét og så hans subli­me hånd­værk.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.