’ Jeg sy­nes fak­tisk, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt – på trods af hans skø­re hold­nin­ger – er en fl ink fyr’

BT - - WEEKEND - Si­mon Rie­del sir@ bt. dk

IN­TER­VIEW En­gang var jeg mis­un­de­lig på... 80er- lands­hol­det. Da jeg var knægt, var mit hø­je­ste øn­ske at bli­ve pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler. Men Sepp Piontek rin­ge­de al­drig. Jeg er nok ved at kom­me til den smerte­li­ge er­ken­del­se, at det må­ske er ved at væ­re for sent. Selv om de sid­ste kam­pe unæg­te­lig får mig til at tæn­ke, at så­dan en tank- cen­ter­forward fra Fyn må­ske er, hvad det nu­væ­ren­de lands­hold har brug for. Det går helt galt for de dan­ske­re, der ... er imod de­mo­kra­ti­et og sæt­ter, hvad der står i Kor­a­nen, Bib­len el­ler no­gen an­den bog, over vo­res grund­lov. Hvis man skal væ­re stats­bor­ger i Dan­mark, skal man vi­de no­get om lan­det, kun­ne dansk på et vist ni­veau og føl­ge loven. Hvis man har be­gå­et grov kri­mi­na­li­tet, skal man ik­ke ha­ve stats­bor­ger­skab. Par­ke­rings­bø­der, el­ler hvis man har kørt lidt for stærkt, er ik­ke kri­mi­na­li­tet. Min hold­ning er, at de, der forag­ter grund­loven, skal fl yt­te til et an­det land. Tå­rer­ne pres­ser på, når ... no­get rig­tig godt el­ler skidt sker i min fa­mi­lie. Jeg har nem­me­re til glæ­de­stå­rer end sorgtå­rer. Se­ne­st jeg fi k tå­rer i øj­ne­ne, var, da min sø­ster Di­na for­tal­te mig, at hun skal ha’ en lil­le pi­ge igen. Min dår­lig­ste va­ne er, ... at jeg he­le ti­den er på net og te­le­fon. Der går ik­ke man­ge mi­nut­ter imel­lem, at jeg tjek­ker mail og nyhe­der. En ar­bejds­ska­de tror jeg, man må kal­de det. I som­mer­fe­ri­en var jeg for før­ste gang i 10 år helt of­fl ine i fl ere da­ge. Det var un­der­ligt. Men og­så su­per dej­ligt. Jeg fi k ren­set ho­ve­d­et. Eft er nog­le da­ge blev man helt tom oven i bøt­ten, det var rart.

Jeg er ik­ke me­get for at in­drøm­me det, men ... jeg sy­nes fak­tisk, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt – på trods af hans skø­re hold­nin­ger – er en fl ink fyr. Han er jo en 80 år gam­mel mand, der er fan­get i en yn­gre mands krop. Han ta­ler, som når man ser fi lm fra 50er­ne. Man­ge po­li­ti­ke­re ny­der at væ­re ano­ny­me i ga­de­bil­le­det, men ik­ke Mes­ser­s­ch­midt. Han går jo rundt med bow­ler­hat og skotsk­ter­ne­de buk­ser. Vi har det hel­dig­vis rig­tig sjovt, vi dril­ler hin­an­den, og vi ses da en gang imel­lem, han drik­ker et glas me­get dyr rød­vin, og jeg ta­ger en øl. Jeg var håb­løst fo­rel­sket i ... det er al­drig håb­løst at væ­re fo­rel­sket. Uan­set om det er gen­gældt, skal man ny­de at væ­re i si­ne fø­lel­sers vold, det skal man ba­re om­fav­ne. Mi­ne mod­stan­de­re har ret i én ting, nem­lig ... jeg er utå­l­mo­dig. Det der med at ven­te må­ne­der el­ler år på resultater, som man jo tit skal i po­li­tik, det er jeg vir­ke­lig dår­lig til. Da jeg som mi­ni­ster fi k en idé og bad om at få skre­vet et no­tat, fo­re­stil­le­de jeg mig, at det skul­le væ­re fær­digt sam­me dag. Men det tog tre uger. På den må­de er jeg hav­net i den for­ker­te bran­che. Jeg sav­ner at ... ha­ve en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring. Spe­ci­elt li­ge nu, hvor lan­det står mit i en fl ygt­nin­ge­kri­se. Her har jeg det dår­ligt med, at det er an­dre der står ved ro­ret. Og selv om Lars Løk­ke har man­ge kva­li­te­ter tror jeg de fl este er eni­ge om, at ev­nen til at ska­be in­ter­na­tio­na­le resultater ik­ke er en af dem. Det er rig­tigt, at de har sul­tet i Afri­ka i man­ge år­ti­er ... det skal lø­ses med ud­vik­lings­bi­stand, vi kan ik­ke ta­ge imod en mia. fat­tig­doms­fl ygt­nin­ge, kun men­ne­sker der fl yg­ter fra krig, tor­tur og voldtægt. Det er mit ind­tryk, at dem fra Sy­ri­en er krigs­fl ygt­nin­ge, og nog­le fra Bal­kan er mi­gran­ter, og de sidst­nævn­te skal hjem, hvor de kom­mer fra. Vi kan ik­ke ta­ge imod al­le, kun dem der har et sær­ligt be­hov. I øv­rigt skal vi og­så be­kæm­pe år­sa­gen, Is­la­misk Stat, med al­le mid­ler. Flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne, der er kom­met til Dan­mark, er kun top­pen af is­b­jer­get, 95- 98 pct. af fl ygt­nin­ge­ne be­fi nder sig i nær­om­rå­der­ne, der­for er det vig­tigt med en in­ter­na­tio­nal løs­ning. Det var fælt ir­ri­te­ren­de med Messer sch­midt, især da ... vi var med DR2 på ro­ad­trip rundt i EU, hvor han in­si­ste­re­de på at hø­re ope­ra i bi­len med vo­lu­menk­nap­pen helt skru­et op. På et tids­punkt tro­e­de jeg fak­tisk, jeg vil­le be­gyn­de at blø­de ud ad ører­ne. Jeg måt­te skju­le, jeg var syg, da ... jeg stod på Fol­ke­tin­gets ta­ler­stol og skul­le ar­gu­men­te­re for at gen­nem­fø­re mit for­slag om at for­by­de dy­re­sex i Dan­mark. Det var dog hel­dig­vis ik­ke kval­me, men jeg har fl ere gan­ge stå­et på ta­ler­sto­len, selv­om jeg bur­de lig­ge hjem­me. Jeg ta­ger et par pa­no­di­ler og bin­der slip­set lidt stramt, det hjæl­per. Det er dø­dir­ri­te­ren­de, når ... man bli­ver af­brudt mit i en sætn... Fat­tig­doms­fl ygt­nin­ge har vi ik­ke råd til, for­di ... vi skal kun­ne ta­ge os af dem, der fl yg­ter fra krig og tor­tur. Jeg må til­stå, at jeg var grå­dig, da ... jeg var til tar­te­let­festi­val i Oden­se. Det er li­ge­som med pe­a­nuts. man kan ik­ke spi­se én pe­a­nut. Man kan hel­ler ik­ke nø­jes med én tar­te­let. Tror jeg end­te med at kø­re fem ned. Som vi si­ger på min fø­deø Fyn: ’ Nog­le ta­ger det tungt - an­dre tar- te- let­ter’. Det er en år­lig til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed med 800 men­ne­sker i en hal i Oden­se, hvor Jo­hn­ny Rei­mar syn­ger. Sidst fi k jeg lov til at hol­de åb­nings­ta­len. Jeg tror, det næp­pe er til­fæl­digt, at sal­get af tar­te­let­ter er ste­get sam­ti­dig med, at kri­mi­na­li­te­ten er fal­det. Har du no­gen­sin­de hørt no­gen si­ge: Så tog den hyste­ri­ske kvin­de en tar­te­let me­re? Nej, man kan ik­ke væ­re hyste­risk og spi­se tar­te­let­ter sam­ti­dig. Jeg måt­te ta­ge mig sam­men, da ... vi tab­te val­get. Selv­føl­ge­lig var jeg skuff et, men kun et par da­ge. Nu har jeg ka­stet mig over min nye op­ga­ve som ud­læn­din­ge­ord­fø­rer. Et af de vig- tig­ste job, jeg kan fo­re­stil­le mig li­ge nu. Fra før­ste dag man er mi­ni­ster, ved man, at det hø­rer op. Men det dur ik­ke at sur­mu­le med ar­me­ne over kors, Man må vi­de­re. Jeg un­drer mig over, ... at den nye mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster har ned­lagt kon­to­ret for dy­re­vel­færd i sit de­par­te­ment. Og i ste­det la­vet et, der hed­der ” dy­re­sund­hed”. Det er jo slet ik­ke det sam­me. En bur­hø­ne kan jo godt væ­re fy­sisk sund, men vel­fær­den er jo sta­dig elen­dig.

BLÅ BOG Dan Jan­nik Jør­gen­sen, født 1975 i Oden­se. Han er op­vok­set i Mor­ud på Fyn og gik på Nord­fyns Gym­na­si­um i Søn­der­sø fra 1991 til 1994. Han er cand. sci­ent. pol. og læ­ste statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og Uni­ver­si­ty of Was­hin­g­ton med spe­ci­a­li­se­ring i EU og po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion. Var fø­de­va­re­mi­ni­ster for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i 2013- 15. Han var med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fra 2004 til 2013. Dan Jør­gen­sen er grup­pe­for­mand for de fi re dan­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter i Eu­ro­pa­Par­la­men­tet, som ud­gør den stør­ste dan­ske grup­pe. I 2015 frem­lag­de han et lov­for­slag til en æn­dring af dy­re­værns­lo­ven, der bl. a. skul­le for­by­de dy­re­sex i Dan­mark. For­sla­get blev ved­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.