Den an­den si­de af Sue El­len

Linda Gray hav­de det ik­ke let som al­ko­ho­li­se­ret hu­stru i den store tv- suc­ces ’ Dal­las’. Det er dog gå­et bed­re i vir­ke­lig­he­den

BT - - NAVNE - Fo­to: AFP El­len Buhl el­bu@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I MOR­GEN

Der var vist ik­ke så me­get at si­ge til, at Sue El­len Ewing, ali­as den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler og mo­del Linda Gray, tog ri­ge­ligt for sig af sju­s­ser­ne i 1980er­ne ude på den for­blæ­ste South Fork- ranch i Dal­las.

Som hu­stru i en mildt sagt dys­funk­tio­nel præ­ri­e­fa­mi­lie, gift med den no­get sam­men­bid­te J. R. ( Lar­ry Hag­mann), der al­tid hav­de mil­li­o­ner af oliedol­lar på spil og en stor kvæg­hjord at dri­ve, og som ik­ke sky­e­de no­gen mid­ler for at få sin vil­je, var der så­mænd ri­ge­ligt at se til. Glem­mes må hel­ler ik­ke Pam, Bob­by, Lu­cy, Miss El­ly og Jo­ck, der og­så var van­ske­li­ge at hol­de styr på. Hvad der si­den blev af den al­ko­ho­li­se­re­de luksus­hu­stru fra CBS tv- se­ri­en ’ Dal­las’, der med ad­skil­li­ge hund­re­de af­snit rul­le­de over al­ver­dens fj ern­syns­skær­me fra slut­nin­gen af 1970er­ne og frem til be­gyn­del­sen af 1990er­ne, er vi nok man­ge, der har tænkt på.

Hun blev ver­dens­be­rømt, in­den no­gen hav­de nævnt or­det internet, og hvor det ugent­li­ge af­snit af Dal­las lag­de na­tio­nen så godt som øde.

Hun var 38 år, da hun ind­t­og rol­len som Sue El­len, og i mor­gen fyl­der hun 75. Og det har ik­ke væ­re Dal­las det he­le. Hun blev født i San­ta Mo­ni­ca i Ca­li­for­ni­en, hvor fa­de­ren var ur­ma­ger med egen bu­tik. Barndommen til­brag­te hun i tryg­ge ram­mer i Cul­ver Ci­ty og le­ge­de med kvar­te­rets øv­ri­ge børn, omend hun skal ha­ve væ­ret me­get ge­nert. Hun stod på de skrå bræd­der i high school i en op­før­sel af Aske­pot, og hvad der nok er end­nu me­re ukendt for de fl este, er, at det er Linda Grays ben og fod, der pry­der den be­røm­te pla­kat for fi lmen ’ Fa­gre voks­ne ver­den’ fra 1967, selv om det var An­ne Ban­croft , der spil­le­de ho­ved­rol­len i fi lmen. I øv­rigt no­get der år se­ne­re, i 2001, skul­le brin­ge hen­de ud i sin før­ste nø­gens­ce­ne, da hun med­vir­ke­de i en te­a­te­ro­p­sæt­ning af Fa­gre voks­ne ver­den på et te­a­ter i Lon­don.

Hun har og­så med­vir­ket i tv- se­ri­en McCloud i 1970er­ne, og eft er Dal­las har hun med­vir­ket i en ræk­ke tv- se­ri­er m. v., her­un­der med­vir­ken i 1994 i Mel­ro­se Pla­ce som He­at­her Lo­ck­lears mor Hil­lary Mi­cha­els, hvil­ket før­te til spi­noff - se­ri­en Mo­dels, Inc. Hun har end­vi­de­re væ­ret gæ­stesku­e­spil­ler i tv- se­ri­en Gla­mour i 2004- 05 som Pri­scil­la Kel­ly.

Selv om det uden tvivl er Sue El­len, de fl este nik­ker gen­ken­den­de til, har Linda Gray alt­så haft et liv ved si­den af og eft er Dal­las. F. eks. har hun sit eget tv- pro­duk­tions­sel­skab LG Pro­ductions, Inc. og var good will- am­bas­sa­dør for FN i 1997- 2007, hvor hun rej­ste ver­den rundt for at sæt­te fo­kus på kvin­ders og børns sund­hed i den tred­je ver­den og be­søg­te fat­ti­ge lands­by­er.

Linda Gray var gift i 22 år med den ame­ri­kan­ske fi lm­fo­to­graf Ed Tras­her, der dø­de af kræft som 74- årig i 2006. Sam­men fi k de en søn og en dat­ter, der i øv­rigt blev Miss Gol­den Glo­be i 2012, og i dag er det og­så ble­vet til to bør­ne­børn.

Dal­las- rin­gen blev slut­tet i gen­ska­bel­sen af Dal­las på de ame­ri­kan­ske tv- ka­na­ler, da TNT i 2012 præ­sen­te­re­de nye af­snit af se­ri­en. Men selv om bå­de J. R. og Sue El­len med­vir­ke­de, hav­de gl­o­ri­en for­længst lagt sig og var ble­vet over­ha­let af bå­de internet og an­dre so­ap ope­ra­er, og se­ri­en dø­de eft er tre sæ­so­ner. Si­den har Linda Gray bl. a. gjort si­ne ho­ser grøn­ne og få­et o. k. an­mel­del­ser for sin med­vir­ken i et styk­ke på et pan­to­mi­me- te­a­ter i Lon­don og med­vir­ker i fl ere ny­e­re fi lm.

J. R. og Sue El­len var i øv­rigt ab­so­lut go­de ven­ner i den vir­ke­li­ge ver­den og op­t­rå­d­te nær­mest som et æg­te­par ved ad­skil­li­ge pres­se­sam­men­kom­ster. Som Linda Gray ud­tal­te ved hans død i 2012: » I will miss him enor­mous­ly. He was an ori­gi­nal and li­ved li­fe to the ful­lest. «

Selv om den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Linda Gray har haft ad­skil­li­ge rol­ler i sit liv, vil hun al­tid væ­re for­bun­det med tv­se­ri­en Dal­las, der kør­te over skær­me­ne i 1980er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.