El­li­ots store for­vand­ling

BT - - TV -

KO­ME­DIE

Julia Sti­les spil­ler en am­bi­tiøs ud­dan­nel­ses­kon­su­lent, der for­sø­ger at for­vand­le en upo­le­ret øl­kusk til en gent­le­man, der vil væ­re i stand til at op­træ­de som kan­di­dat til et po­li­tisk em­be­de. Han­nah Hig­gins er en in­tel­li­gent og am­bi­tiøs ud­dan­nel­ses­kon­su­lent. Hun er fak­tisk så am­bi­tiøs, at hun stil­ler op til valg til Kon­gres­sen for at frem­me den sag, hun bræn­der for, nem­lig en ud­dan­nel­ses­re­form. Den ini­ti­a­tivri­ge un­ge kvin­de skal imid­ler­tid vi­se sig at væ­re no­get af en ka­ta­stro­fe i rol­len som po­li­tisk kan­di­dat, hen­des køli­ge, eli­tæ­re per­son­lig­hed vir­ker ik­ke li­ge­frem til­træk­ken­de på væl­ger­ska­ren i Bo­ston. Han­nah og hen­des for­ret­nings­part­ner, Col­le­en Pi­ck­e­ring, gi­ver dog ik­ke op så­dan ba­re uden vi­de­re. De­res nye s tra­te­gi er at re­k­rut­te­re en kan­di­dat, som kan gå i væl­ger­ne med træsko på! Her kom­mer øl­ku­sken El­li­ot Doo­litt­le ind

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.