FØR­STE EMTITEL TIL TOM BOGS

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 47 år si­den 1968:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Da­gen i dag vil på­læg­ge dig et an­svar, som du må­ske ik­ke umid­del­bart øn­sker at ta­ge. Se­ne­re vil det dog vi­se sig at væ­re det helt rig­ti­ge for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan se frem til en dej­lig og af­slap­pen­de dag. Uan­set om du er ale­ne el­ler ej, så vil da­gen væ­re fuld af skøn­hed, fred og en be­ha­ge­lig ro. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er sær­lig fo­kus på ting og sa­ger om­kring sø­sken­de, na­bo­er el­ler slægt­nin­ge. Uan­set om du bry­der dig om det el­ler ej, så får du på­lagt et an­svar. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi: SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig stille og ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i li­ge det tem­po, som pas­ser dig. I aft en får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det er i stør­re kon­takt med di­ne fø­lel­ser end sæd­van­ligt, og du ved me­re om, hvad di­ne be­hov er. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har en stor trang til at gø­re no­get godt for an­dre. Du er god til at væ­re der for an­dre, og det vil de sæt­te stor pris på i dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er for­vir­ring i luft en. Og uan­set om du gør det ene el­ler det an­det, så vil det ik­ke fal­de i god jord. Et godt råd: Tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er elek­tri­ske vi­bra­tio­ner i luft en. Der er no­get, som gør dig usik­ker. Der er og­så uro i dit kær­lig­heds­liv, uden at du ved hvor­for. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

32). ( Svær 0). ( Mid­del 28). ( Nem

Tom Bogs vin­der sin før­ste EM- ti­tel, da han for­an 12.000 til­sku­e­re i Idrætspar­ken i København stop­per letsvær­væg­te­ren Lo­t­har Sten­gel i 1. om­gang.

Tom Bogs sen­der sin ty­ske mod­stan­der Lo­t­har Sten­gel i gul­vet.

Fo­to: Kurt Pe­ter­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.