Ba­sis- Vol­vo

Vol­vo bru­ger sam­me mo­to­ren­hed i stort set al­le de nye mo­del­ler, og får den til at yde fra 120 til 320 hk

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

LYNTEST Hvad er nyt? Vol­vo har nu gen­nem­ført mo­der­ni­se­rin­gen af he­le de­res mo­tor­pro­gram. Re­sul­ta­tet er, at al­le mo­del­ler har få­et den sam­me fi­re- cy­lin­dre­de ræk­ke­mo­tor på 1.969 cm3.

Du læ­ste rig­tigt. Med und­ta­gel­se af én en­kelt V40 va­ri­ant er bå­de ben­zin- og di­e­sel­mo­to­rer i AL­LE Vol­vos bi­ler ba­se­ret på sam­me 2- li­ters grund­kon­struk­tion fra mind­ste ud­ga­ve med 120 di­e­sel­he­ste til kraf­tig­ste T6 i Vol­vo XC90, hvor den yder 320 hk. Test­bi­len har ben­zi­nud­ga­ven af mo­to­ren med 122 he­ste.

Hvad vir­ker?

Den har power nok, og det er al­tid ud­for­drin­gen for en ba­sis­mo­tor. 100 km/ t nås på 9,8 se­kun­der, og top­far­ten er 190 km/ t. Især mo­men­tet på 220 Nm, der er til ste­de al­le­re­de fra 1.100 o/ min, klæ­der vog­nen.

Den vi­ser, at ame­ri­ka­ner­ne har ret, når de på­står, at der ik­ke er no­gen er­stat­ning for mo­tor­vo­lu­men. Brænd­stof­for­bru­get er op­gi­vet til 18,2 km/ l. Det er ik­ke bedst i klas­sen på pa­pi­ret, men tak­ket væ­re den go­de mo­ment­kur­ve er det fak­tisk op­nå­e­ligt – hvil­ket langt fra er til­fæl­det med de små 1 til 1,5 li­ters tur­bo­mo­to­rer fra kon­kur­ren­ter­ne.

Hvor hal­ter den?

V40 ser sta­dig sprød og frisk ud. Men de­sig­net har den ulem­pe, at den hø­je hof­te­linje gi­ver de ba­ger­ste si­der­u­der en høj un­der­kant, så det al­drig rig­tig bli­ver rart at væ­re bag­sæ­de­pas­sa­ger i en V40.

Ba­sis­pri­sen på test­bi­len er 359.000 i mel­lem­ste Mo­men­tum­ud­styrsni­veau ( bil­lig­ste V40 ko­ster 290.000 kr.), og det er okay, men med ek­straud­styr lø­ber bi­len op i 558.103 kr., og det er vildt.

Ud­sty­ret om­fat­ter en sik­ker­heds­pak­ke til 26.000 kr., en tek­nik­pak­ke til 18.500 kr. og Vol­vo on Call nødopkalds­sy­ste­met til hor­rib­le 20.000 kr.

Så her en lil­le op­for­dring til Vol­vo: Hvis I ger­ne vil be­va­re je­res ima­ge som et af ver­dens sik­re­ste bil­mær­ker, så få flyt­tet no­get af især det sik­ker­heds­mæs­si­ge ek­straud­styr ind på li­sten over stan­dar­dud­styr.

Er bi­len no­get for dig?

Hvis du har en klas­sisk skan­di­na­visk æste­tisk sans og sæt­ter pris på den gen­nem­ført ge­dig­ne og un­der­spil­le­de kva­li­tets­for­nem­mel­se, en Vol­vo gi­ver, så le­ve­rer V40 va­ren. Den er ik­ke en kø­re­dy­na­misk op­le­vel­se, men den er en skøn­hed på hjul, og den al­si­di­ge mo­tor kan sit kram – selv i ba­sis­ud­ga­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.