Fyr­re, fræk og frisk

Golf GTI fyl­der rundt og fejrer det med ju­bilæums­mo­del

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

JU­BILÆUM

Volkswa­gen fejrer me­get pas­sen­de 40- året for de­res iko­ni­ske Golf GTI med at lan­ce­re den kraf­tig­ste og hur­tig­ste Golf GTI til da­to.

Den er døbt Golf GTI Clubsport og Volkswa­gen skru­er ydel­sen 35 hk op i for­hold til den stær­ke­ste GTI til da­to. Det be­ty­der 265 hk fra den to­li­ters tur­bo­mo­tor, og med en 10 se­kun­ders boost­funk­tion hæ­ves ydel­sen til im­po­ne­ren­de 290 hk i den for­hjul­struk­ne hat­ch­ba­ck.

Den ac­ce­le­rer til 100 km/ t på seks se­kun­der med ma­nu­elt gear, SE­NE­STE NYT og væl­ger man ud­ga­ven med DSG­dob­belt­kob­ling gør den det på 5,9 se­kun­der. Men det er ik­ke kun på præ­sta­tions­fron­ten, at den nye Clubsport ad­skil­ler sig fra den al­min­de­li­ge GTI.

Ik­ke en al­min­de­lig GTI

Den nye Golf GTI Clubsport er la­ke­ret i ‘ oryx whi­te’, og som kon­trast er spoi­le­ren sort. Volkswa­gens de­sig­ne­re har gi­vet Clubsport en ny front­ko­fan­ger, nye si­de­s­kør­ter, ny dif­fu­sor, ny hæks­poi­ler og så får GTI Clubsport nog­le nye 18” let­me­tal­fæl­ge, som er eks­klu­si­ve for Clubsport. Alt i alt be­ty­der det, at man al­le­re­de ved før­ste blik kan se, at GTI Clubsport ik­ke er en ‘ al­min­de­lig’ Golf GTI.

In­spira­tio­nen til Golf GTI Clubsport er hen­tet fra den før­ste GTI fra 1976. Den hav­de en sort stri­be hen langs si­den mel­lem hju­le­ne på højde med ko­fan­ger­ne. Den stri­be pry­der nu og­så Golf GTI Clubsport, som en hyl­dest til 76’ er GTI’en og med or­det ‘ Clubsport’ til­fø­jet.

Golf GTI Clubsport får na­tur­lig­vis og­så en mar­kant stør­re tags­poi­ler end den ak­tu­el­le GTI. Men og­så ne­der­ste del af Clubsports bag­part er ble­vet in­di­vi­du­a­li­se­ret af de ty­ske de­sig­ne­re: den ny­de­sig­ne­de dif­fu­sor er holdt i højg­lans­sort, hvori de li­ge­le­des ny­de­sig­ne­de og for­kro­me­de ud­stød­nings­rør er in­te­gre­ret. Golf GTI Clubsports LED- bag­lyg­ter er holdt i dyb mør­ke­rød gra­fik.

In­den­for har bi­len sport­s­sæ­der med det vel­kend­te skotsk­ter­ne­de GTI- møn­ster, rø­de stik­nin­ger på sæ­der, rat, gear­stang og en gol­f­bold i top­pen af gear­stan­gen. Men Volkswa­gen har gi­vet al­le dis­se GTI­e­le­men­ter et ek­stra twist hos GTI Clubsport, hvor de skå­le­for­me­de sport­s­sæ­der er pry­det med et bi­ku­be- møn­ster og et GTI- logo i ryg­læ­net. Sport­s­rat­tet og gear­stan­gen er be­klædt med alcan­ta­ra.

Alt i alt er Golf GTI Clubsport en rig­tig læk­ker­bid­s­ken for GTI- en­tu­si­a­sten.

Den for­ven­tes til Dan­mark i lø­bet af 2016. Pri­sen er ik­ke of­fent­lig end­nu, men med de lækre de­tal­jer og ud­styr ta­get i be­tragt­ning for­ven­ter vi en pris på den pe­bre­de si­de af 500.000 kr.

Ju­bilæums­mo­del­len af Golf GTI bli­ver me­re GTI, end du no­gen­sin­de har set før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.