Tur­bopower i Pors­che 911

BT - - BILER -

Pors­che an­sigtsløf­ter nu de­res 911- pro­gram, men det er ik­ke så me­get den ud­ven­di­ge som den ind­ven­di­ge for­ny­el­se, der får Pors­che- fans ver­den over til at spær­re øj­ne­ne op. Tur­bo har tra­di­tio­nelt væ­ret top­mo­del­lens do­mæ­ne, men nu får ba­sis­ud­ga­ven og­så tur­bo. Må­let er at hæ­ve ydel­sen sam­ti­digt med at for­bru­get sæn­kes, for selv Pors­che er tvun­get til at tæn­ke på mil­jø­et. Mo­to­ren er skrum­pet fra 3,6 til 3- li­ter, men tak­ket væ­re til­fø­jel­sen af en tur­bo er ydel­sen i ba­sis­mo­del­len Car­re­ra ste­get til 370 hk, mens den i Car­re­ra S er ste­get til 420 hk. Beg­ge ud­ga­ver kø­rer om­kring 1,5 km læn­ge­re på li­te­ren. Den nye 911 Car­re­ra kom­mer til Dan­mark i de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.