Die­sel­bi­lens dy­re,

Par­ti­kel­fi ltre skal ud­skift es fra tid til an­den. Og det kan væ­re en dyr for­nø­jel­se. Men fortvivl ik­ke – hel­ler ik­ke hvis din bil er i den ’ dy­re’ en­de

BT - - BILER - Af Eb­be Som­mer­lund

FOR­BRUG

re­dak­tion- bi­len@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Par­ti­kel­fi lte­ret er en vig­tig del i mo­der­ne di­e­sel­bi­lers ud­stød­nings­sy­stem. Si­den 2011 har det væ­ret lov­krav for di­e­sel­bi­ler at ha­ve det ren­sen­de fi lter i ud­stød­nin­gen, men hvor læn­ge fi lte­ret hol­der, er der stor for­skel på. Og det sam­me gæl­der pri­sen, for fi ltre­ne er ik­ke bil­li­ge.

» Hvis kør­sels­møn­ste­ret er i or­den, så hol­der langt de fl este fi ltre 200.000 km og og­så læn­ge­re, men et for­kert kør­sels­møn­ster kan øde­læg­ge et fi lter på un­der 50.000 km, « si­ger tek­nisk chef hos FDM, Jør­gen Jør­gen­sen.

Med et for­kert møn­ster me­nes man­ge kor­te tu­re, hvor mo­to­ren al­drig bli­ver rig­tig varm. Fak­tisk anbefaler FDM, at man kø­rer mindst 30 km el­ler 30 mi­nut­ter stort set hver gang, en di­e­sel­bil star­tes. Men selv bi­ler med et fi nt kør­sels­møn­ster skal ha­ve fi lte­ret skift et. Fil­tret er nem­lig byg­get til at ‘ fan­ge’ ska­de­li­ge par­tik­ler i ud­stød­nin­gen, men med ti­den stop­per fi ltret til med sod og aske.

Store for­skel­le i pris

Pri­ser­ne på fi ltre va­ri­e­rer vold­somt, men in­gen kan si­ges at væ­re bil­li­ge. En del af fi ltre­ne er byg­get sam­men med ka­ta­ly­sa­to­ren, hvil­ket er godt for mil­jø­et, da en sam­let en­hed let­te­re hol­der den hø­je tem­pe­ra­tur, der er brug for til at hol­de fi lte­ret rent. På den an­den si­de ko­ster en sam­let en­hed en hel del me­re, end hvis fi lte­ret sid­der for sig selv.

Som du kan se i ske­ma­et øverst på si­den, er der me­get stor for­skel på pri­ser­ne. Og det over­ra­sken­de er, at det ik­ke er de dy­re mær­ker el­ler de store bi­ler, der har de dy­re­ste fi ltre. Mer­ce­des- Benz er f. eks. bil­ligst med en pris på 7.333 kr. – hvis man da kan kal­de det bil­ligt. Dy­rest er Volkswa­gen Golf og Pas­sat med pri­ser på næ­sten 24.000 kr. Selv Au­di er bil­li­ge­re. Og en Opel Cor­sa med de­fekt fi lter be­la­ster din pen­ge­pung med 18.355 kr. plus mon­te­ring. Men så får du og­så en ny ka­ta­ly­sa­tor.

Der fi ndes na­tur­lig­vis uo­ri­gi­na­le fi ltre, men det er svært at få et en­ty­digt råd fra FDM, om det er en god idé at få så­dan et mon­te­ret.

» Der fi ndes rig mu­lig­hed for at kø­be uo­ri­gi­na­le par­ti­kel­fi ltre, og­så fra de sam­me pro­du­cen­ter, som pro­du­ce­rer de ori­gi­na­le, men kva­li­te­ten kan svin­ge, da det jo er gros­si­sten, som be­stem­mer pri­sen og der­med kva­li­te­ten, « si­ger Jør­gen Jør­gen­sen.

Hos nog­le mær­ker er det mu­ligt at få et om­byt­nings­fi lter til en la­ve­re pris. Det er ori­gi­na­le fi ltre, der er renove­ret og næ­sten så go­de som nye – om­byt­nings­fi ltre fås oft e til en tred­je­del af nypri­sen. Men der er og­så en tred­je mu­lig­hed, der i nog­le til­fæl­de er langt den bil­lig­ste.

Over­vej en rens­ning

Den nor­ma­le pro­ce­du­re på et værk­sted hed­der byt til nyt, men der fi ndes en ud­vej, der i nog­le til­fæl­de er klart den bil­lig­ste.

» Der er en del virk­som­he­der, der ren­ser fi ltre­ne med for­skel­li­ge tek­nik­ker. Nog­le skyl­les med vand el­ler ke­mi­ka­li­er, an­dre ba­ges ved me­get hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Uan­set me­to­de skal man se sig for, for med de bil­lig­ste fi ltre er det tvivl­s­omt, om det kan be­ta­le sig, mens det sam­men­lig­net med de dy­re­ste fi ltre kan væ­re en god idé, « si­ger Jør­gen Jør­gen­sen.

En rens­ning af fi lte­ret ko­ster 2.500 kr. f. eks ved Dansk Fil­ter Rens, så det er værd at over­ve­je, hvis du har en bil med et dyrt fi lter.

Dansk Fil­ter Rens op­ly­ser i øv­rigt, at fi ltre, der har væ­ret ud­sat for ren­seskum, der sprøjtes di­rek­te ind i par­ti­kel­fi ltret i rens­nings­pro­ces­sen, kan umu­lig­gø­re en yder­li­ge­re rens­ning, så fi ltret må kas­se­res. Så det er ik­ke no­gen god løs­ning at for­sø­ge med det først.

Se stort på in­ter­val­ler­ne

Bi­ler­ne si­ger i øv­rigt selv til, når fi ltret skal eft er­ses og even­tu­elt ud­skift es. For år tilbage hav­de en­kel­te bil­mær­ker fa­ste in­ter­val­ler på ud­skift ning af par­ti­kel­fi ltret, men det skal man se stort på, me­ner FDM.

» Der er ik­ke grund til at skift e fi ltret, selv om ser­vi­ce­bo­gen fo­re­skri­ver det, da al­le bi­ler ad­va­rer, når fi ltret træn­ger til eft er­syn el­ler ud­skift ning. Her er det na­tur­lig­vis vig­tigt, at man kø­rer til værk­sted med det sam­me, lam­pen tæn­der, « si­ger Jør­gen Jør­gen­sen.

Nog­le gan­ge kan fi lte­ret få for­ny­et liv ved en så­kaldt ma­nu­el re­ge­ne­re­ring, hvor værk­ste­det gen­nem di­ag­no­sestik­ket sæt­ter bi­len til at kø­re et re­ge­ne­re­rings­pro­gram. Her står mo­to­ren med ca. 3.000 o/ min i læn­ge­re tid og var­mer fi lte­ret op. Hvis den­ne pro­ce­du­re ik­ke hjæl­per, så skal der me­re dra­sti­ske me­to­der og even­tu­elt en ud­skift ning til. Og som du kan se, kan det hur­tigt bli­ve en be­ko­ste­lig aff ære, hvis ik­ke du ser dig for.

Spar på fil­te­ret

Du bør oveve­je det en ek­stra gang, hvis du selv vil for­sø­ge at ren­se fil­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.