Ja­zz uden sving

Hon­da for­fi­ner de­res kom­pak­te pseu­do- MPV med fle­re prak­ti­ske dyder

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk Bagi kan sæ­der­ne ju­ste­res på fle­re for­skel­li­ge må­der

PRAK­TISK

Der er in­gen god for­kla­ring på, hvor­for Hon­da Ja­zz hed­der Ja­zz. Den vir­ker hver­ken mu­si­kalsk el­ler syn­der­ligt pas­sio­ne­ret. Den er der­i­mod prak­tisk. Den bur­de i vir­ke­lig­he­den hav­de hed­det no­get i ret­ning af Hon­da Fir­kant, Hon­da Funk­tio­nel el­ler Hon­da Godt Med Plads.

Hon­da Ja­zz er en af den slags bi­ler, man kan te­ste på en par­ke­rings­plads. Uden at star­te mo­to­ren. For dens spids­kom­pe­ten­cer fin­des i dens even­tyr­li­ge plads­ud­nyt­tel­se. Hon­da ta­ler om ’ Man Maxi­mum ’ og ’ Ma­chine Mini­mum’. Alt­så at tek­nik­ken skal fyl­de så lidt så mu­ligt, så der er plads til men­ne­sket, der skal bru­ge tek­nik­ken. Et sym­pa­tisk og kom­pro­mis­løst ud­gangs­punkt, der sam­ti­digt for­kla­rer, hvor­for den helt nye Hon­da Ja­zz lig­ner sin for­gæn­ger ude­fra.

Skal man ha­ve god plads, skal man teg­ne en kas­se, og Ja­zz er en kan­tet stør­rel­se. Men det gi­ver me­ning. Bå­de for­di Ja­zz i den se­ne­ste ge­ne­ra­tion fra 2008 har solgt over 3,5 mio. en­he­der på ver­dens­plan, men og­så for­di kas­se­for­men gi­ver overdå­di­ge plads­for­hold in­den­for. Hon­da pe­ger på tre cen­tra­le suc­ceskri­te­ri­er i ud­vik­lin­gen af den nye Ja­zz, og det er plads, flek­si­bi­li­tet og høj kva­li­tets­for­nem­mel­se. De er lyk­ke­des med to ud af tre.

Magi­ske sæ­der

Lad os star­te med plad­sen. Den gam­le Ja­zz var vir­ke­lig rum­me­lig, og da den nye har ek­stra tre cen­ti­me­ter mel­lem aks­ler­ne, er der end­nu bed­re plads in­den­for. Jeg kan sid­de med kor­slag­te ben på bag­sæ­det bag et for­sæ­de, der er indstil­let til mi­ne 1,81 cen­ti­me­ter, og der skal jeg nor­malt el­lers op i en Sko­da Su­perb el­ler stor Mer­ce­des. Ba­ga­ge­rum­met er på 354 li­ter, og det sva­rer til en bil fra Golf- stør­rel­sen.

De overdå­di­ge plads- og ba­gage­for­hold kan blandt an­det for­kla­res med, at Hon­da pla­ce­rer tan­ken un­der for­sæ­der­ne i ste­det for un­der bag­sæ­det og ba­ga­ge­rum­met. Det gør sam­ti­digt plads til det, Hon­da kal­der ‘ Magic Se­ats’. Magi­en be­står i, at bag­sæ­der­ne kan fol­des en­ten helt op bag for­sæ­det, læg­ges fladt ned, el­ler sid­de­pu­den kan vip­pes op ad ryg­læ­net. Det sid­ste er unikt for Hon­da og gi­ver mu­lig­hed for at tril­le en bør­ne­cy­kel ind ad bag­dø­ren og stille den på tværs bag for­sæ­der­ne. En­hver, der des­pe­rat har stå­et og fæg­tet med en bør­ne­cy­kel og en ba­ga­ge­rumsåb­ning, vil for­stå vær­di­en af den­ne funk­tio­na­li­tet og flek­si­bi­li­tet.

På kva­li­tets­for­nem­mel­sen kni­ber det me­re med at op­fyl­de am­bi­tio­ner­ne, for Hon­da Ja­zz fø­les ik­ke syn­der­ligt eks­klu­siv el­ler læk­ker. Bil­lig­ste ud­ga­ve ko­ster 149.000 kr., mens jeg vil­le sig­te ef­ter en Com­fortud­ga­ve med fuld sik­ker­heds­pak­ke og navi­ga­tion til 184.000 kr. Til de pen­ge måt­te kva­li­tets­for­nem­mel­sen og ma­te­ri­a­ler­ne godt ha­ve væ­ret mar­gi­nalt min­dre Fis­her Pri­ce og me­re Ap­ple.

Ela­stisk gear

Hvor­dan kø­rer den, tæn­ker du må­ske? Den gam­le blev le­ve­ret med en­ten en 1,2 el­ler 1,4 li­ters ben­zin­mo­tor uden tur­bo. Den ny fås med en fi­re­cy­lin­dret 1,3 li­ters ben­zin­mo­tor på 102 hk, der er stær­ke­re end den gam­le 1,4 li­ters mo­tor og kø­rer 20 km/ l, hvil­ket er læn­ge­re end i den gam­le 1,2 li­ters mo­tor. Fint, men ik­ke re­vo­lu­tio­ne­ren­de.

Ja­zz fås og­så med en au­to­ma­tisk CVT- gear­kas­se, der oven i kø­bet le­ve­rer en mar­gi­nalt bed­re brænd­sto­fø­ko­no­mi end ud­ga­ven med ma­nu­elt gear. Men den le­ve­rer me­re blød ela­stik- ac­ce­le­ra­tions­for­nem­mel­se end en skro­t­mo­den Pi­ag­gioscoo­ter. Den ko­ster oveni­kø­bet 25.000 kr. ek­stra, så med min­dre du død- og­pi­ne skal ha­ve au­to­mat­gear, så gå en kæm­pe bue udenom CVT- gea­ret.

Funk­tio­nel og for­ladt

Ja­zz er en sjov stør­rel­se. Den er hver­ken for­før­en­de el­ler en op­le­vel­se bag rat­tet. Men den lø­ser uhyg­ge­ligt man­ge op­ga­ver i hver­da­gen, og det gør den an­be­fa­lel­ses­vær­dig for et hav af bil­kø­be­re, der ik­ke går vi­de­re op i de­sign og svin­ge­gen­ska­ber. Der er få bi­ler, der ap­pel­le­rer li­ge så bredt som Hon­da Ja­zz. Mit bud er, at sæl­ger­ne vil kun­ne over­be­vi­se syv ud af ti kun­der om at kø­be en Hon­da Ja­zz. Og de vil bli­ve gla­de for bi­len. Li­ge­som de 3,5 mil­li­o­ner der har købt Ja­zz si­den 2008.

Men bil­nør­den er mest im­po­ne­ret på sam­me må­de, som jeg er im­po­ne­ret over en saml- selv- re­ol fra IKEA el­ler et styk­ke tup­perwa­re. Så sim­pelt. Så funk­tio­nelt, og så kom­plet støv­su­get for pas­sion.

Hon­das nye Ja­zz er prak­tisk og funk­tio­nel, og det er de dyder, den skal sæl­ges på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.