Et rum­far­tøj fra

Re­naults nye fa­mi­lie­bil Es­pa­ce er en tek­no­lo­gisk trend­sæt­ter, men

BT - - BILER - Mor­ten Kjeldsen mor­ten@ bi­len. dk

FA­MI­LIE­FLYT­TER

Ef­ter ad­skil­li­ge års fra­vær er Re­nault Es­pa­ce tilbage i Dan­mark. Drøm­me­bi­len for de fa­mi­li­er, som el­sker høj kom­fort, mas­ser af plads med prak­ti­ske og til ti­der ge­ni­a­le løs­nin­ger.

Dens ud­se­en­de ad­skil­ler sig mar­kant fra tid­li­ge­re ti­ders Es­pa­ce. Hvil­ket her­fra er ment som en ube­tin­get ros, for den nye Es­pa­ce er en fu­turi­stisk og skar­pt skå­ret fa­mi­lie­bil med et ud­tryk, der går me­re i ret­ning af en cros­sover. Den nye Es­pa­ce er et mi­ks af en tra­di­tio­nel, lidt svam­pet fa­mi­lie- MPV og en høj­be­net fi­re­hjul­stræk­ker. Den lig­ner med an­dre ord ik­ke ret man­ge an­dre af de stang­va­rer, som kø­rer rundt der­u­de.

Es­pa­ce er sam­ti­dig Re­naults stør- ste og dy­re­ste mo­del, og der­for er den en tek­no­lo­gisk trend­set­ter, som skal den vi­se vej­en for al­le kom­men­de Re­nault- mo­del­ler.

Oce­a­ner af plads

Lad os ind­le­de med nog­le af dens man­ge kva­li­te­ter. Tid­li­ge­re fand­tes en Es­pa­ce og en Grand dit­to, i dag er det blot et spørgs­mål om at pun­ge ud med 11.900 kr., og så har man sæ­de seks og syv i sam­me kar­ros­se­ri.

De fem før­ste sæ­der sid­der man godt i med fint ud­syn gen­nem de store ru­dea­re­a­ler. Sæ­der­ne er bre­de og gan­ske fa­ste, og på an­den ræk­ke kan de en­kelt­vis skub­bes frem og tilbage, li­ge­som ryg­læ­nets hæld­ning kan ju­ste­res. De to ba­ger­ste sæ­der er, som sæ­der er i syv­per­so­ners fa­mi­lie­bi­ler: Ac­cep­tab­le til ik­ke for store børn og kortva­rigt an­ven­de­li­ge til stør­re børn el­ler små voks­ne. Ad­gan­gen til ba­ger­ste ræk­ke er re­la­tivt nem. De fem bag­sæ­der kan med tryk på en knap i ba­ga­ge­rum­met el­ler via tryks­kær­men ved fø­re­ren en­kelt­vis el­ler al­le på én gang ned­fæl­des i gul­vet. Med al­le bag­sæ­der væk er Es­pa­ce en min­dre flyt­te­bus, med syv sæ­der i brug er der et ok- for­nuf­tigt ba­ga­ge­rum på 247 li­ter, og med fem sæ­der i brug er det med si­ne 614 li­ter stort og til­stræk­ke­ligt.

Lunk­ne kø­re­e­gen­ska­ber

Es­pa­ce- kø­re­e­gen­ska­ber­ne er som ud­gangs­punkt be­ha­ge­li­ge, og de grund­læg­gen­de og af­gø­ren­de dyder for plads- og kom­fort­kræ­ven­de fa­mi­li­er er alt i alt på plads. Men der er ma­lurt i det fran­ske bæ­ger. For uan­set hvil­ken indstil­ling af stød­dæm­per­ne man måt­te væl­ge i den to­pud­sty­re­de Zen – Com­fort, Neut­ral el­ler Sport – bli­ver det ef­ter min me­ning al­drig helt godt. I de to før­ste er den adap­ti­ve un­der­vogn alt for blød, hvil­ket der var bred enig­hed om blandt al­le fa­mi­li­ens med­lem­mer. I Com­fort er ri­si­ko­en for kø­re­sy­ge til­med over­hæn­gen­de, og i Sport sav- ner man helt ev­ner­ne til at op­su­ge ek­sem­pel­vis hår­de klo­ak­dæks­lers skar­pe kan­ter. De re­gi­stre­res med et

Re­nault Es­pa­ce er et godt bud på en fu­turi­stik fa­mi­lie­flyt­ter med fran­ske un­der­to­ner. Med Eif­feltår­net i bag­grun­den er den

De to ba­ger­ste sæ­der er mest be­reg­net til børn og kun kortva­rigt til voks­ne.

Ka­rak­te­ri­sti­ske for­lyg­ter med LED- kø­re­lys hø­rer til et­hvert mær­kes DNA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.