Frankrig

Fransk­mæn­de­ne får ik­ke al­le idéer til at spil­le sam­men

BT - - BILER - På hjem­me­ba­ne.

or­dent­lig skrald, der kal­der me­re på kiro­p­rak­tor end på klapsal­ver.

Hel­dig­vis er den 160 he­stes di­e­sel­mo­tor frem­ra­gen­de, støjsvag, men sær­de­les stærk, og kom­bi­ne­ret med den 6- trins dob­belt­kob­lings­gear­kas­se spil­ler driv­linj­en for­nemt.

Sty­re­tø­jet er vat­tet, og det er må­ske til at leve med, når man har en fransk fa­mi­liecon­tai­ner i hæn­der­ne. Men den mang­len­de præ­ci­sion og for­nem­mel­se for un­der­lag er langt un­der mid­del, og alt i alt sav­nes en langt me­re sim­pel, men og­så langt me­re alt­fav­nen­de løs­ning, der gi­ver bed­re al­l­ro­und- kø­re­e­gen­ska­ber. Ik­ke nød­ven­dig­vis som i Ford SMax, men lidt der­he­nad vil­le væ­re øn­ske­ligt. Re­nault har vil­let det så godt, men en­der fak­tisk med at gø­re det halvskidt.

4Con­trol- pak­ken – ek­straud­styr til 39.000 kr. – der ud over den før­om­tal­te adap­ti­ve un­der­vogn og­så in­de­hol­der 19 tom­mer alu­fæl­ge og 4- hjuls­sty­ring, er en god løs­ning i by­ens tæt­te tra­fik og i snæv­re par­ke­rings­hu­se, hvor den trods si­ne 4,85 me­ter nemt og ele­gant smut­ter rundt. Vi op­le­ve­de dog, at sty­re­tø­jet med fuldt ra­t­ud­slag og ved lang­som kør­sel plud­se­lig sag­de ’ knæk’. Uden der dog ske­te no­get, det lød ba­re il­de­vars­len­de og syn­tes ik­ke sær­ligt til­lidsvæk­ken­de.

Halv- fe­sen tek­no­lo­gi- fest

Re­naults tech- fest svin­ger bed­re, når det kom­mer til den 8,7 tom­mer store, iPad- lig­nen­de be­rø­rings­skærm i mid­ter­kon­sol­len. Den står klok­ke­klart og re­a­ge­rer næ­sten med det sam­me, når man tryk­ker. Der er et væld af indstil­lings­mu­lig­he­der, som man skal bru­ge lidt tid på at hit­te rundt i, dog er de mest brug­te funk­tio­ner sam­let i et over­sku­e­ligt an­tal gam­mel­dags tryk­k­nap­per. Re­nault­sy­ste­mets ge­ne­rel­le bru­ger­ven­lig­hed og funk­tio­na­li­tet får for­ment­lig Peu­geot til at græ­de sal­te tå­rer over de­res tou­chskærms halvslø­je for­må­en.

Au­to­ma­tisk nød­brem­se

Den to­pud­sty­re­de Zen har en stri­be ak­tivt sik­ker­heds­ud­styr, bl. a. blind­vin­kel- og vogn­ba­ne­alarm, au­to­ma­tisk op- og ned­blæn­ding af det lange lys samt in­tel­li­gent fart­pi­lot.

Den har og­så en så­kaldt au­to­ma­tisk nød­brem­se, der fungerer ved ha­stig­he­der over 40 km/ t ( AEB In­ter Ur­ban).

At Re­nault- fol­ke­ne i de­res flagskib ik­ke har væ­ret i stand til at få den au­to­ma­ti­ske nød­brem­se til at fun­ge­re ved lang­som kø­kør­sel, alt­så ved ha­stig­he­der un­der 40 km/ t til­tænkt til de si­tu­a­tio­ner, hvor man­ge på­kørs­ler sker, er forun­der­ligt. Den ty­pe nød­brem­se­sy­stem har man i fi­re år kun­net hit­te ud af at kon­stru­e­re til bil­li­ge mi­kro­bi­ler som VW Up, Sko­da Citigo og Se­at Mii. Så det er en om­mer Re­nault.

Den au­to­ma­ti­ske op- og ned­blæn­ding af fjern­ly­set im­po­ne­rer hel­ler ik­ke. Den er så­mænd hur­tig nok til at blæn­de ned, men alt for lang­som til at blæn­de op igen.

Fir­ma- am­bi­tio­ner

Konklusion: Re­nault Es­pa­ce by­der på man­ge fi­ne løs­nin­ger til stor­fa­mi­li­en. Den fås med 130 he­stes di­e­sel­mo­tor til 515.000 kr., den to­pud­sty­re­de Zen med EDC- gear ( dob­belt­kob­ling) står i 627.000 kr. Beskat­nings­pri­sen for den bil­lig­ste be­gyn­der ved 378.000 kr., den dy­re ved 499.000 kr. og der­med kan den sag­tens væ­re et at­trak­tivt al­ter­na­tiv til stør­re sta­tioncars. Men trods de man­ge kva­li­te­ter, har den nye Es­pa­ce åben­ly­se mang­ler – Re­naults store am­bi­tio­ner med en stri­be go­de idéer bli­ver si­ne ste­der ik­ke ud­ført med om­hu. Og det er skuf­fen­de, når nu det kun­ne væ­re så godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.