En an­der­le­des sta­tioncar

Su­baru Le­vorg er en kryds­ning mel­lem sta­tioncar og rå ral­ly

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

» Le­vorg er den ene­ste sta­tioncar på mar­ke­det med et luf­tind­tag på kø­ler­hjel­men. «

Or­de­ne kom­mer fra Su­barus eu­ro­pæ­i­ske pres­se­chef ved snig­pre­mi­e­ren på den nye Su­baru Le­vorg. Han for­tæl­ler, at Su­baru ser sig selv som det an­der­le­des bil­mær­ke. Og det vi­ser sig da og­så hur­tigt, at Le­vorg ik­ke er en helt al­min­de­lig bil.

Le­vorg er en mel­lem­stor sta­tioncar, som er lidt min­dre end en Ford Mon­deo og lidt stør­re end en Ford Fo­cus.

Den de­ler un­der­vogn med Im­preza WRC STI, men er me­re kom­forta­belt sat op. Den af­lø­ser Su­baru Le­ga­cy og kom­mer kun som sta­tioncar. Nav­net er en sam­men­træk­ning af or­de­ne Le­ga­cy Re­vo­lu­tion Touring., og idéen med Le­vorg er at ta­ge det kom­fortab­le ele­ment fra Le­ga­cy og kom­bi­ne­re det med de sport­s­li­ge to­ner fra Im­preza. Alt­så en spor­ty sta­tioncar – der­for det store luf­tind­tag.

Top­ver­sio­nen GT- S med bå­de læ­der­ka­bi­ne, sol­tag, navi­ga­tion, to­ne­de ru­der, el- fø­rer­sæ­de lan­der på 519.900 kr. Det ly­der af man­ge pen­ge, men ser man på ud­styrsni­veau, præ­sta­tio­ner og det fak­tum, at den bå­de har au­to­mat­gear og per­ma­nent fi­re­hjul­s­træk, så frem­står den plud­se­ligt skar­pt pris­sat. Men det er hver­ken pris, luf­tind­tag el­ler nav­net, der for al­vor gør den an­der­le­des. Det er kø­re­op­le­vel­sen.

Sport­s­lig

Det står ri­me­ligt hur­tigt klart, at Su­baru er lyk­ke­des med at spar­ke no­get sport­s­lig­hed ind i Le­vorg. Den lig­ger for­ry­gen­de på vej­en. Boxer­moto­ren – hvor stemp­ler­ne bok­ser ud og ind i ste­det for at stå op på en ræk­ke – og fi­re­hjul­stræk­ket gi­ver bi­len et la­ve­re tyng­de­punkt end no­gen af kon­kur­ren­ter­ne.

Mo­to­ren er ny og med cvt- au­to­mat­gear. Den le­ve­rer 170 hk og 250 Nm. Det er nok til at le­ve­re en ge­di­gen kø­re­op­le­vel­se. På keg­le­ba­nen og un­der elg­te­sten flyt­ter bi­len sig adræt fra si­de til si­de. Al­le Su­baru­mo­del­ler har per­ma­nent fi­re­hjul­s­træk.

I Le­vorg di­stri­bu­e­rer det i ud­gangs­punk­tet 60 pct. af kraf­ten til for­hju­le­ne og 40 pct. til bag­hju­le­ne. Det kan ju­ste­res til 50/ 50 – alt ef­ter be­hov.

Med torque vector­ing con­trol – der brem­ser det in­der­ste hjul og gi­ver ek­stra kræf­ter til det yder­ste hjul i en sving­ma­nøv­re – står det hur­tigt klart, at Le­vorg sig­ter på tit­len som mest kø­re­dy­na­mi­ske sta­tioncar i mel­lem­klas­sen. Kom­bi­ner det med en plet­fri sik­ker­hed­s­test i bå­de Ja­pan og USA og et ba­ga­ge­rum på 522 li­ter, så har du kom­bi­ne­ret det sport­s­li­ge med sta­tionca­rens fa­mi­lie­ven­li­ge og funk­tio­nel­le for­mat.

Er der slet in­gen hul­ler i osten? Jo lidt. For­bru­get er på 14,5 km/ l, og det er ik­ke syn­der­lig im­po­ne­ren­de i 2015.

Ni­chen af kø­reg­la­de kø­be­re med et bil­bud­get på en halv mil­li­on kr. og et be­hov for mel­lem­stor ja­pansk sta­tioncar er gi­vet­vis ik­ke sær­lig stor. Men Su­baru har den for sig selv, og så er det igen lyk­ke­des med de­res grund­læg­gen­de ær­in­de. At væ­re an­der­le­des.

Vi var in­vi­te­ret af Su­baru

Le­vorg er Su­barus nye mo­del, som bå­de er vel­kø­ren­de og rum­me­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.