Mat­chvin­der græd af glæ­de

In­de­brænd­te Martin Mik­kel­sen score­de sej­rs­må­let for Ho­bro mod sin tid­li­ge­re klub AGF

BT - - SPORTEN - HÆVN Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Hvad var det mest læ­re­ri­ge af Ho­bros sejr?

Martin Mik­kel­sen var i højt hu­mør, eft er han sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne fra Ho­bro hav­de be­sej­ret AGF og der­med over­ladt Su­per­liga­ens sid­ste­plads til Es­b­jerg.

Det var der ik­ke no­get at si­ge til. To mi­nut­ter før tid var det nem­lig ham, der med et vel­pla­ce­ret vristspark fra kan­ten af straff es­parks­fel­tet score­de sej­rs­må­let til 2- 1.

» Det var en fø­lel­ses­la­det op­le­vel­se for mig, da bol­den strøg i mål. Fak­tisk græd jeg af glæ­de, « sag­de han til BTs ud­send­te og til­fø­je­de:

» AGF har al­tid be­ty­det me­get for mig. Min far ( Tor­ben Mik­kel­sen, red.) har spil­let over 300 første­holdskam­pe. Jeg nå­e­de og­så selv et par styk­ker. Men jeg hav­de det svært. Der­for valg­te jeg at for­la­de klub­ben. «

Men det var ik­ke kun på grund af sin re­la­tion til AGF, der end­te i 2008, at 29- åri­ge Martin Mik­kel­sen kneb en tå­re.

» For før­ste gang i et halvt år hav­de træ­ne­ren ( Jo­nas Dal, red.) sat mig på ud­skift nings­bæn­ken. Det skuff ede mig helt vildt. Så jeg var godt og grun­digt in­de­brændt, da jeg kom på ba­nen i an­den halv­leg. Hel­dig­vis for­må­e­de jeg at ud­nyt­te min ne­ga­ti­vi­tet til no­get po­si­tivt, « sag­de Martin Mik­kel­sen.

AGF var bedst

I sej­re­ns stund men­te han dog, at der var grund til at ro­se AGF.

» De var bed­re end os, « er­kend­te Martin Mik­kel­sen og blev bak­ket op i sit syns­punkt af Jo­nas Dal.

» AGF spil­ler en god kamp. Men vi fi gh­te­de fra start til slut. Nu er vi i hvert fald ind­til på mandag, når Es­b­jerg mø­der OB, over nedryk­nings­stre­gen. Det har vi det na­tur­lig­vis rig­tig godt med, « sag­de Ho­bro- træ­ne­ren, der hå­ber, at de man­ge ind­køb i som­me­rens trans­fer­vin­due be­ty­der, at man und­går nedryk­ning.

» Jeg er godt til­freds med de for­stærk­nin­ger, vi har få­et. Jo fl ere go­de spil­le­re vi har i trup­pen, de­sto min­dre bli­ver ri­si­ko­en for, at vi eft er den­ne sæ­son mi­ster vo­res Su­per­liga­sta­tus, « sag­de han.

Ut­ro­ligt skuff en­de

Til gen­gæld var stem­nin­gen i AGF- lej­ren tæt på på nul­punk­tet.

» Spil­le­mæs­sigt og tak­tisk sy­nes jeg, at vi gør man­ge ting rig­tigt. Til gen­gæld kneb det med at ska­be scor­ings­chan­cer. Det skal vi fremad­ret­tet bli­ve bed­re til, « sag­de træ­ner Mor­ten Wieg­horst.

U21- lands­holds­spil­le­ren Jens Jøns­son var hel­ler ik­ke til­freds.

» Det er ut­ro­ligt skuff en­de at ta­be til Ho­bro. Men vi må er­ken­de, at de har de­res stil, og at de gør det godt. Jeg vil ik­ke gæt­te på, hvem der ryk­ker ud af Su­per­liga­en. Som jeg ser det, er det kun FC Midtjylland og FC København, der ik­ke kan kom­me i fa­re, « sag­de Jens Jøns­son.

PÅ SPID­SEN

1- 0 Gökcan Kaya ( 27.), 1- 1 Tho­mas Hansen ( 45./ selvmål). 2- 1 Martin Mik­kel­sen ( 88.) Jens Maae ( 7)

3.350 på DS Are­na i Ho­bro Ho­bros Martin Mik­kel­sen ( th.) kan næ­sten ik­ke be­gri­be, at net­op han fik lov til at ’ stjæ­le’ sej­ren til hjem­me­hol­det fra sin tid­li­ge­re klub, AGF, og Aar­hus- hol­dets må­l­mand, St­ef­fen Ras­mus­sen ( tv.) er ty­de­ligt ær­ger­lig over mod­gan­gen. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.