IS­HØJS STOLT ’ Jeg har ik­ke væ­ret grå­dig’

Riza Dur­mi­si var al­drig i tvivl om, at han vil­le spil­le for Dan­mark, selv om hans an­det hjem­land, Albanien, hen­vend­te sig

BT - - SPORTEN - KONTRAKTSAGA Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Riza Dur­mi­si og Brøndby er ba­re en god hi­sto­rie.

Den 21- åri­ge ven­stre­ba­ck har spil­let 12 år i Brøndby og er stort set vok­set op i klub­ben, der har gjort ham til lands­holds­spil­ler.

Han vil og­så selv ger­ne fort­sæt­te hos Tho­mas Franks trop­per, men al­le­re­de til vin­ter el­ler næ­ste som­mer kan det væ­re slut, for den nu­væ­ren­de kon­trakt ud­lø­ber eft er den­ne sæ­son, og par­ter­ne kan ik­ke nå til enig­hed om en aft ale, der for­læn­ger for­hol­det.

» Hvis jeg var til­freds med Brønd­bys ud­spil, hav­de jeg selv­føl­ge­lig for­læn­get, så det må jo be­ty­de, at jeg ik­ke er til­freds. Brønd­bys ud­spil har ba­re ik­ke væ­ret, som jeg ger­ne vil­le ha­ve det, « si­ger Riza Dur­mi­si, der ik­ke me­ner, at han for­lan­ger for me­get for at skri­ve un­der på en ny kon­trakt.

» Jeg er på in­gen må­de grå­dig. Det må du rin­ge til Tro­els Bech ( Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, red.) og hø­re om, « for­kla­rer Riza Dur­mi­si, hvis vær­di næp­pe er ble­vet min­dre eft er to go­de land­skam­pe for Dan­mark.

» Jeg ken­der godt min vær­di og ved, at jeg ik­ke har kræ­vet for me­get. Og når eks­per­ter­ne si­ger, at min vær­di er ste­get med mi­ne to land­skam­pe, tror jeg ik­ke, det er løgn. Jeg tror ik­ke, at jeg er ble­vet min­dre eft er­trag­tet, « til­fø­jer Riza Dur­mi­si.

Af­vi­ser kri­tik af agent

Han af­vi­ser sam­ti­dig en hi­sto­rie om, at hans agent, Se­dat Du­raki, har kræ­vet et be­løb på 600.000 eu­ro, cir­ka 4,5 mil­li­o­ner kro­ner, i kom­mis­sion til sig selv.

» Jeg sy­nes, min agent har gjort det okay. Han har selv­føl­ge­lig prø­vet at få den bed­ste sam­le­de pak­ke til os, og de tal, der har væ­ret frem­me om, at min agent kræ­ver et uhørt højt be­løb til sig selv, stem­mer ik­ke. Det er den sam­le­de pak­ke, vi ik­ke har væ­ret til­fred­se med, « si­ger Riza Dur­mi­si og til­fø­jer:

» Jeg har ik­ke væ­ret tæt på at skri­ve un­der på en for­læn­gel­se på no­get tids­punkt, men jeg har he­le ti­den sagt, at jeg ger­ne vil for­læn­ge med Brøndby, og nu må vi se, om vi kan fi nde ud af en ny af­ta­le. «

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, gen­tog i går over for fyens. dk klub­bens øn­ske om at for­læn­ge sam­ar­bej­det med Riza Dur­mi­si, selv om ven­stre­ba­ck­en Jes­per Ju­els­gård blev ind­købt i fran­ske Evi­an i slut­nin­gen af trans­fer­vin­du­et:

» Vi er rig­tig gla­de for, at Riza er hos os, og vi vil ger­ne ha­ve, at han bli­ver end­nu læn­ge­re tid. «

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015

Selv om 21- åri­ge Riza Dur­mi­si er pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler og tje­ner godt, bor han sta­dig hjem­me hos for­æl­dre­ne i en fi re­væ­rel­ses lej­lig­hed i Is­høj­by­de­len Vildt­ba­ne­gård. Og ny­der det. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.