LTH

BT - - SPOR­TEN - Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Hvad be­ty der Is­høj for dig?

Q& A

ESPET­PET­ME­EB­ME­BR25015 D LLØØRRDDAAGG 1 122. S. E2R01

» Det er den by, der har gjort mig til den, jeg er. Det er en hård by. Du skal væ­re hård for at be­gå dig her. Det er li­ge­som en ro­ck­er­ban­de. Hvis du ik­ke er hård, kan du ik­ke kom­me ind i den. «

Vil du fl yt­te fra Is­høj, når og hvis du bli­ver rig?

» Nej, jeg vil kø­be et godt hus her. Men min fa­mi­lie og jeg vil ik­ke fl yt­te fra Is­høj. «

Hvad er dit mål, når du får den sto­re mil­li­onkon­trakt?

» At væ­re et for­bil­le­de for de un­ge. Jeg vil ger­ne hjæl­pe de fat­ti­ge, li­ge­som Di­di­er Drog­ba og Akon ( ame­ri­kansk san­ger, red.) ek­sem­pel­vis hjæl­per i Afri­ka. «

Hvor­dan sy­nes du, Dan­mark hånd­te­rer den øje­blik­ke­li­ge fl ygt­nin­ge­kri­se?

» Det har væ­ret me­get for­skel­ligt. En dag skul­le de ven­te tre ti­mer for at af­gi­ve fi nger­aft ryk, og den an­den dag kun­ne de ba­re kom­me for­bi af­spær­rin­ger­ne. Jeg har hørt, at man­ge fl ygt­nin­ge si­ger, at Dan­mark er det vær­ste sted at kom­me til, men det hå­ber jeg ik­ke, det er. Min fa­mi­lie er glad for at væ­re her. «

Hvil­ken træ­ner har haft størst be­ty dning for dig?

» Tho­mas Frank. Det var ham, der fi k mig på lands­hol­det. «

Hvad er dit næ­ste sto­re mål?

» At kom­me til EM i Frank­rig med lands­hol­det. «

Hvad er din drøm­me­klub?

» Re­al Madrid. Men hvis jeg en dag får et tilbud af Bar­ce­lo­na, er jeg klar. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.