Lei­ce­ster

BT - - SPORTEN - Jes­per Thygesen, Vi­a­sat:

» Hvis jeg skal næv­ne et hold, må det væ­re Lei­ce­ster, og det er på grund af de­res sæ­son sid­ste år og de­res start i år. De kom­mer med fuldt po­ten­ti­a­le hver gang. Sam­ti­dig har de en af de fe­de­ste hjem­me­ba­ner over­ho­ve­det. Man­ge ta­ler om An­fi eld, men jeg sy­nes fak­tisk, det her er end­nu fe­de­re. Det er ik­ke et fryg­te­lig stort sta­dion, men der er ud­solgt hver gang, og så er der fi re tri­bu­ner, der gi­ver den maks gas - in­klu­si­ve sponso­rer­ne og fa­mi­li­er­ne. En­de­lig har de nog­le spil­le­re, som ap­pel­le­rer til fan­se­ne. Tag Ja­mie Var­dy for ek­sem­pel. Han har ar­bej­det sig op gen­nem di­vi­sio­ner­ne, og er nu ble­vet lands­hold­spil­ler. Det kan jeg godt li­de ... Og så spil­ler Kas­per Sch­mei­chel der jo. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.