At for­stå en en­gelsk trans­fer

BT - - SPORTEN -

EN­DE­LIG LUK­KE­DE TRANS­FER­MAR­KE­DET. Jeg ser frem til det hver gang, og den­ne gang me­re end no­gen­sin­de, for fod­bold­mar­ke­det bli­ver me­re og me­re ab­surd. Ik­ke mindst, når klub­ber­ne i Pre­mi­er League er in­vol­ve­ret. Hvor­dan kan Man­che­ster Uni­ted gi­ve et sted mel­lem 350 og 600 mil­li­o­ner kro­ner for en spil­ler, som Way­ne Roo­ney over­ho­ve­det ik­ke ane­de ek­si­sten­sen af? Jeg kend­te ham hel­ler ik­ke. Han hed­der Ant­ho­ny Mar­ti­al og er hen­tet i Mo­na­co.

Jeg har in­gen am­bi­tio­ner om at gi­ve en udtøm­men­de for­kla­ring på hver­ken Mar­ti­al- trans­fe­ren, far­cen om David de Gea el­ler an­dre spe­ci­fi kke som­mer- trans­fe­re, men jeg vil gi­ve et bud på, hvor­dan man skal for­stå det en­gel­ske trans­fer­mar­ked. FOR DET FØR­STE må man for­stå, at de en­gel­ske Pre­mi­er League- klub­ber er sten­ri­ge i for­hold til stort set al­le an­dre klub­ber i Eu­ro­pa. Og det ved al­le. Det vil si­ge, at et be­greb som va­lue for mo­ney til en vis grad er sat ud af kraft , når de en­gel­ske klub­ber hand­ler. De en­gel­ske klub­ber be­ta­ler pr. de­fi ni­ton over­pris for de­res va­rer.

Det fungerer så­dan, at når en en­gelsk klub mel­der sig, skru­er en­hver klub pri­sen i vej­ret, for­di de ved, at pen­ge­ne er til ste­de i de en­gel­ske klub­ber. Der­for ko­ster spil­le­re som Ja­mes Che­ster, Vir­gil van Di­jk, Cl­in­ton N’Jie og Ra­mio Fu­nes Mo­ri al­le sam­men i om­eg­nen 100 mil­li­o­ner kro­ner. Og der­for ko­ster en spil­ler som Kevin De Bruy­ne over en halv mil­lard.

Som en sport­s­chef i en af de store ty­ske klub­ber for­mu­le­re­de det: ’ Når en en­gelsk klu­ib mel­der sig, græder vi med det ene øje og gri­ner med det an­det. Vi græder, for­di vi ik­ke har en chan­ce for at be­hol­de vo­res spil­ler, men vi gri­ner, for­di vi ved, at vi får pri­sen for ham’.

Hvad er det så, der be­stem­mer en spil­lers pris? KLAS­SE. SELV­FØL­GE­LIG. ME­RE van­vit­tigt er det trods alt hel­ler ik­ke. Go­de spil­le­re er dy­re.

Al­der. Det er og­så til at be­gri­be. Alt an­det li­ge er en spil­ler dy­re­re, når han er ung end, når han er gam­mel. Af den simp­le år­sag, at der er mu­lig­hed for, at spil­le­ren ud­vik­ler sig yder­li­ge­re og kan sæl­ges vi­de­re for en pris, som må­ske er end­nu hø­je­re. I til­fæl­det Mar­ti­al hå­ber Man­che­ster Uni­ted jo på at ’ la­ve en Ro­nal­do’, for ham var der hel­ler ik­ke man­ge, der kend­te, da han blev hen­tet i Spor­ting Lis­sa­bon i en al­der af 18 år. KON­TRAK­T­UD­LØB. JO KOR­TE­RE tid, der er tilbage af en spil­lers kon­trakt, jo bil­li­ge­re bli­ver han. Hvis ik­ke de Gea i går hav­de for­læn­get med Man­che­ster Uni­ted, hav­de klub­ben for­ment­ligt slup­pet ham me­get bil­ligt til vin­ter el­ler transferfrit til Re­al Madrid til som­mer. KON­KUR­REN­CE. HVIS DER er fl ere end én klub, som frem til det sid­ste er in­ter­es­set i at hen­te en spil­ler, sti­ger pri­sen på sam­me må­de, som et hus gør, når der er fl ere in­ter­es­se­de kø­be­re. Ek­sem­pel­vis blev pri­sen for en spil­ler som Pedro ik­ke li­ge­frem la­ve­re af, at bå­de Man­che­ster Uni­ted, Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea var ude eft er ham. HJEMMEAVL. DEN VIG­TIG­STE po­in­te i re­la­tion til de ek­stre­me pri­ser, der bli­ver be­talt for spil­le­re, der er op­fo­stret i en­gel­ske klub­ber, er reg­len om ho­me grown play­ers. Kort for­talt tæl­ler en spil­ler som ’ hjem­me- av­let’, hvis han har til­bragt tre he­le sæ­so­ner i en en­gelsk klub, in­den han fyld­te 21 år. Og i Pre­mi­er League er det så­dan, at i en trup på 25 spil­le­re, er det kun til­ladt at ha­ve 17 spil­le­re, der ik­ke op­fyl­der dis­se krav. Her­u­d­over må man re­gi­stre­re op til ot­te ho­me grown play­ers. Som oft est er der ta­le om en­gel­ske spil­le­re, men ik­ke nød­ven­dig­vis. Hvis Ni­ck­las Bendt­ner tog tilbage til Eng­land, vil­le han tæl­le som ho­me grown, for­di han var i Ar­se­nal i me­re end tre sæ­so­ner, før han fyld­te 21 år. KLAU­SU­LER. DEM KAN der jo væ­re man­ge af. En af dis­se for­kla­rer, hvor­for en en­gelsk lands­holds­spil­ler som Fa­bi­an Delph ’ kun’ ko­ste­de Man­che­ster Ci­ty cir­ka 80 mil­li­o­ner kro­ner. Han hav­de man­ge år tilbage af sin kon­trakt, er 25 år og hav­de en ka­non­sæ­son bag sig. MEN da Delph for­læn­ge­de sin kon­trakt sid­ste vin­ter, fi k han til­fø­jet vis­se klau­su­ler om­kring vi­de­resalg, så han ik­ke vil­le væ­re bun­det til Villa, hvis en me­re at­trak­tiv klub kom for­bi. Der­for ko­ste­de han langt un­der sin re­el­le mar­keds­vær­di, da han skift ede til Ci­ty.

Når vi snak­ker klau­su­ler, kan der og­så væ­re nog­le i den fær­di­ge kon­trakt, som re­la­te­rer sig til spil­le­rens ud­vik­ling. I til­fæl­det Mar­ti­al er det og­så for­kla­rin­gen på, hvor­for man det ene sted kan se trans­fe­ren op­gi­vet til 350 mil­li­o­ner kro­ner og det an­det sted til næ­sten 600. År­sa­gen er, at man i en kon­trakt med så ung en spil­ler ty­pisk la­der en del af trans­fe­ren væ­re af­hæn­gig af spil­le­rens præ­sta­tio­ner. I Mar­ti­als til­fæl­de kun­ne det væ­re, at Uni­ted skal be­ta­le Mo­na­co ek­stra, når/ hvis den un­ge mand når 50 kam­pe for Uni­ted, når/ hvis han når ti land­skam­pe for Frankrig, når/ hvis Man­che­ster Uni­ted vin­der Pre­mi­er League el­ler Champions League. Det vil si­ge, at Mo­na­co i bed­ste fald ind­kas­se­rer 600 mil­li­o­ner kro­ner og i vær­ste fald ’ kun’ 350 mil­li­o­ner. KLIP GER­NE OVEN­STÅ­EN­DE ud og hæng det op på kø­le­ska­bet. Når du så op­le­ver en van­vit­tig trans­fer, så gå punk­ter­ne igen­nem og se, om ik­ke år­sa­gen til en pris lig­ger gemt her et el­ler an­det sted.

Men hold dig al­li­ge­vel al­tid for øje, at nog­le hand­ler gan­ske en­kelt ik­ke gi­ver me­ning for lo­gisk tæn­ken­de væ­se­ner.

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.