Jo­han Wiland af­slø­rer sit pri­va­te hel­ve­de i FCK

BT - - SPORTEN - ÅBEN SNAK Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Den tid­li­ge­re FC København- må­l­mand Jo­han Wiland har få­et genop­li­vet kar­ri­e­ren eft er skift et til Malmö FF, hvor han til­med skal spil­le C h a m p i o n s League. No­get af en kon­trast til hans liv for ba­re få må­ne­der si­den.

På det tids­punkt var den sven­ske må­l­mand på bæn­ken i FC København, han blev skilt fra sin ko­ne, gik ned med de­pres­sion og var tæt på helt at drop­pe fod­bold.

Det for­tæl­ler han i et åben­hjer­tigt in­ter­view med Aftonbladet.

» Jeg var tæt på at stop­pe. Jeg har ik­ke for­talt det off ent­ligt før, men det var tæt på, « si­ger Jo­han Wiland.

År­sa­gen var, at Stå­le Sol­bak­ken køb­te Step­han Andersen og valg­te at sat­se på den dan­ske lands­hold­ske­e­per.

» Det var et slag i an­sig­tet. Jeg tro­e­de, jeg kun­ne kla­re det bed­re, men det var hårdt. Jeg hav­de jo ik­ke haft no­gen modgang i fem år. Først tæn­ker man, at man nok skal kla­re det, at man er en stør­re per­son end som så, at jeg skul­le støt­te Step­han og de an­dre. Men jeg fi k det dår­ligt og hav­de in­gen ener­gi tilbage, « for­tæl­ler Wiland, der på Aft on­bla­dets spørgs­mål, om han var ramt at de­pres­sion, sva­rer på den­ne må­de.

Sinds­sygt ke­de­ligt

» Hvis man skal ta­le psy­ko­log­s­prog, var jeg i en slags de­pres­sion, ja. Jeg tog til træ­ning hver dag, men jeg syn­tes, det var sinds­sygt ke­de­ligt, « si­ger den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn­ke­e­per.

De­pres­sio­nen tog han med sig hjem til sin kæ­re­ste og dat­te­ren Astrid på to et halvt år, og til sidst blev li­vet så hårdt, at Jo­han Wiland og moren til de­res barn valg­te at gå fra hin­an­den.

» Man kom­mer sur og tvær hjem hver dag... nu for­står jeg, hvor ke­de­lig jeg var. Jeg hav­de en dår­lig pe­ri­o­de i mit liv, men jeg kla­re­de det, « si­ger Jo­han Wiland, der blev red­det af en psy­ko­log og de sven­ske hold­kam­me­ra­ter Per Nils­son, Mi­ka­el An­tons­son og Pi­er­re Bengts­son.

Jo­han Wiland var langt ne­de, da han var ble­vet vraget i FCK.

David de Gea er tilbage i var­men i Man­che­ster Uni­ted. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.