De­gra­de­ret til re­ser­ver­ne

Ni­co­lai Boi­le­sen har in­gen frem­tid i Ajax

BT - - SPORTEN - NED­T­UR Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk

Højt at fl yve, dybt at fal­de. Vi­ce­an­fø­rer før som­mer­fe­ri­en og nu de­gra­de­ret til an­det­hol­det - uden ud­sigt til re­ser­ve­holdskam­pe.

Ni­co­lai Boi­le­sens hol­land­ske even­tyr er endt i et ma­re­ridt. Som BT al­le­re­de tors­dag kun­ne for­tæl­le, er Ni­co­lai Boi­le­sen lagt på is i sin klub, Ajax Am­ster­dam, og i går kom så den of­fi ci­el­le ud­mel­ding fra ch­eft ræ­ner Frank de Bo­er. BT har via hol­land­ske pres­sekil­der få­et re­fe­re­ret, hvad der blev sagt på pres­se­mø­det frem mod Ajax’ lør­dagskamp mod Twen­te. » Ni­co­lai har in­gen frem­tid i Ajax « . Or­de­ne kom fra Frank de Bo­er, og de blev fulgt op med med­del­el­sen om, at Ni­co­lai Boi­le­sen nu er de­gra­de­ret til re­ser­ve­hol­det Jong Ajax, hvor han hel­ler ik­ke får lov til at spil­le kam­pe. Frank de Bo­er vil i ste­det gi­ve spil­le­tid til klub­bens un­ge ta­len­ter, der der­i­gen­nem kan kl­ar­gø­res til første­hol­det.

Det var en klar un­der­streg­ning af den far­ce, den tid­li­ge­re dan­ske vi­ce­an­fø­rer i klub­ben henover som­me­ren er hav­net i.

Det be­gynd­te med et ty­de­ligt øn­ske fra Ni­co­lai Boi­le­sen om at prø­ve no­get nyt ef­ter syv år i klub­ben, men det ud­vik­le­de sig si­den til en strid, der og­så ram­te me­di­er­ne. Iføl­ge den ve­l­in­for­me­re­de hol­land­ske avis, De Te­le­graaf, stod Ajax- le­del­sen klar med en kon­trakt­for­læn­gel­se og et lønhop til klub­bens løn­loft på en mil­li­on eu­ro år­ligt, men iføl­ge avi­sen kræ­ve­de Boi­le­sen- lej­ren, der in­klu­de­rer Ni­co­lai Boi­le­sens far og rå­d­gi­ver, Ken­ny Boi­le­sen, me­re end løn­lof­tet, hvis kon­trak­ten at­ter skul­le for­læn­ges.

Lang næ­se til Boi­le­sen

Her­fra var det iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ’ po­int of no re­turn’ for den tid­li­ge­re stor­spil­ler Frank de Bo­er, der øn­ske­de Ni­co­lai Boi­le­sen solgt, men som be­kendt end­te bå­de Ajax- le­del­sen og Ni­co­lai Boi­le­sen med en lang næ­se, da trans­fer- vin­du­et 1. sep­tem­ber smæk­ke­de i. Trods bej­le­re fra fl ere liga­er og et kon­kret bud fra ita­li­en­ske Genoa er Ni­co­lai Boi­le­sen sta­dig at fi nde i klub­ben.

Ni­co­lai Boi­le­sen har si­den selv for­talt, at han un­der­vejs har tak­ket nej til nog­le mu­lig­he­der, og det kom­mer alt­så til at ko­ste dyrt frem mod vin­te­r­ens trans­fer­vin­due.

» Han tog en chan­ce ved at tak­ke nej til vo­res til­bud og jag­te et skif­te, og nu er der in­gen vej tilbage, « for­kla­re­de Frank de Bo­er, der ik­ke ser mu­lig­hed for for­so­ning.

» Det vil ik­ke hjæl­pe, hvis han und­skyl­der, « si­ger Ajax- træ­ne­ren.

Der­med vir­ker det og­så us­and­syn­ligt, at Ni­co­lai Boi­le­sen vil væ­re ak­tu­el i lands­holds­re­gi til den af­gø­ren­de EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Portu­gal og even­tu­el­le playoff- kam­pe. Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har i hvert fald ved fle­re lej­lig­he­der gjort det klart, at spil­le­re uden kamp­form ik­ke er ak­tu­el­le.

Ni­co­lai Boi­le­sen må nu se frem til vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, hvor han at­ter har mu­lig­hed for at slip­pe væk fra Ajax.

Ni­co­lai Boi­le­sen i ak­tion på det dan­ske lands­hold. Den op­le­vel­se kan han få svært ved at få gen­ta­get, hvis han ik­ke får spil­le­tid i Ajax. Og det er der ik­ke ud­sigt til i det kom­men­de hal­ve år. Ik­ke en­gang på re­ser­ve­hol­det. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.