Ko­ven­ding i far­cen om David de Geas klubfrem­tid

BT - - SPORTEN - FØRST DEN ENE VEJ... Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk spa@ sporten. dk

Sø­ren Paaske Må­l­man­den David de Gea har væ­ret gen­stand for som­me­rens stør­ste trans­fer- sa­ga, da hans skift e fra Man­che­ster Uni­ted til Re­al Madrid - eft er fl ere må­ne­ders spe­ku­la­tio­ner - faldt til jor­den, få mi­nut­ter in­den trans­fer­vin­du­et klap­pe­de i.

Si­den fl ir­ten med Re­al Madrid tog til i styr­ke, har for­hol­det mel­lem David de Gea og ma­na­ger Lou­is van Gaal væ­ret iskoldt, og den span­ske ke­e­per har væ­ret hen­vist til tri­bu­nen ind­til vi­de­re i den­ne sæ­son.

Men nu er der fo­re­ta­get en ko­ven­ding af de helt store. Man­che­ster Uni­ted har nem­lig off ent­lig­gjort, at klub­ben nu for­læn­ger kon­trak­ten med David de Gea med fi re år.

Der­med er alt til­sy­ne­la­den­de igen fred og idyl mel­lem spa­ni­e­ren og Uni­teds le­del­se.

» Jeg er glad for at be­gyn­de et nyt kapitel i min Uni­ted­kar­ri­e­re. Jeg har al­tid nydt at spil­le med dis­se store spil­le­re for­an vo­res fan­ta­sti­ske fans. Man­che­ster Uni­ted er en spe­ci­el klub, og Old Traff ord er et ide­elt sted for mig at fort­sæt­te med at ud­vik­le kar­ri­e­ren. Jeg ser frem til at læg­ge en svær som­mer bag mig og kon­cen­tre­re mig om at ar­bej­de hårdt på at hjæl­pe mi­ne hold­kam­me­ra­ter til at op­nå suc­ces, « si­ger David de Gea selv om kon­trakt­for­læn­gel­sen.

Van Gaal be­gej­stret

Lou­is van Gaal sup­ple­rer:

» Jeg er ove­nud be­gej­stret for, at David har skre­vet un­der på en ny kon­trakt. Han er en af de bed­ste må­l­mand i ver­den. Og jeg er sær­de­les til­freds med, at han bli­ver en del af hol­det i man­ge år frem. David yde­de et vig­tigt bi­drag til vo­res fl ot­te sæ­son sid­ste år, og han har væ­ret årets spil­ler i klub­ben to år i træk. Han er en po­pu­lær spil­ler, som sta­dig er op­sat på at læ­re og for­bed­re sit spil. Af en må­l­mand at væ­re er han me­get ung, og han har man­ge år i sig end­nu, « si­ger den hol­land­ske ma­na­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.