For­spring for­doblet på bro­ste­ne­ne

Tom Du­moulin kom et lil­le skridt tæt­te­re på Vu­el­ta- sejr

BT - - SPORTEN - SMÅ MAR­GI­NA­LER Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk Fo­to: EPA

Tom Du­moulin kom en lil­le bid tæt­te­re den sam­le­de sejr i Vu­el­ta a Es­paña, da hol­læn­de­ren in­de i sel­ve må­l­by­en Avila ryk­ke­de sig fri af nær­me­ste kon­kur­rent, Fa­bio Aru og vandt 19. eta­pe fra Me­di­na del Cam­po til Ávila.

Det lyk­ke­des Du­moulin at få slå­et et lil­le hul op ad en bro­stens­belagt stig­ning med ba­re halvan­den ki­lo­me­ter tilbage af gårs­da­gens eta­pe, og i mål hav­de man­den i den rø­de fø­rer­trø­je tre se­kun­der ned til Asta­na- ryt­te­ren.

Det be­ty­der, at Du­moulin nu har seks se­kun­der ned til Aru in­den da- gens alt­af­gø­ren­de bjer­ge­ta­pe.

De to kon­kur­ren­ter til den sam­le­de sejr kom først i mål me­re end 16 mi­nut­ter ef­ter da­gens eta­pe­vin­der, Ale­xis Gou­geard, fra AG2R- mand­ska­bet. Men fransk­man­dens sejr be­tød in­gen­ting i for­hold til det dra­ma, der ud­spil­le­de sig på bro­ste­ne­ne, da Du­moulin an­greb ef­ter at væ­re ble­vet kørt frem af sin ty­ske hold­kam­me­rat Jo­hn De­gen­kolb.

Mær­ket ef­ter styrt?

Op ad stig­nin­gen langs med by­mu­ren i Avila fik han hur­tigt hul til Aru, som for­gæ­ves kæm­pe­de for at kø­re det tab­te ind igen, da ryt­ter­ne kom ud på den fla­de as­falt. I sid­ste en­de måt­te Aru skri­ve tre se­kun­der på tabs­kon­to­en.

Spørgs­må­let er, om Aru var mær­ket ef­ter det styrt, som han blev ramt af tid­li­ge­re på eta­pen. To gan­ge måt­te han til­ses af løbslæ­gen, der un­der­søg­te hans ven­stre arm, mens Aru fort­sat­te i pe­da­ler­ne.

I mål så ita­li­e­ne­ren bå­de med­ta­get og skuf­fet ud, da han ha­ste­de væk i en ven­ten­de Asta­na- bil, kort ef­ter han hav­de kryd­set mål­stre­gen, selv­om han skul­le ha­ve væ­ret på po­di­et for at bli­ve be­løn­net med den hvi­de trø­je for at fø­re i den kom­bi­ne­re­de kon­kur­ren­ce.

Sid­ste chan­ce for an­greb

Du­moulin blev fan­get bag ved styr­tet, men i mod­sæt­ning til sin ita­li­en­ske ri­val var han ik­ke i as­fal­ten, og han så stærk ud he­le da­gen, in­den han valg­te at an­gri­be i af­slut­nin­gen af eta­pen.

Hvert se­kund tæl­ler selv­føl­ge­lig, men må­ske var an­gre­bet og­så et for­søg på at se, hvad Aru har at sky­de med, når det gæl­der på da­gens eta­pe. Her skal ryt­ter­ne ud på 176 km fra San Loren­zo de El Esco­ri­al til Cer­ce­di­l­la. Un­der­vejs ven­der der fi­re ka­te­go­ri 1- stig­nin­ger, og det bli­ver her, at årets Vu­el­ta skal af­gø­res, selv­om der bli­ver mu­lig­hed for at kø­re et even­tu­elt ud­brud ind til sidst, hvor det igen går nedad.

Aru er tvun­get til at an­gri­be, hvis han skal gø­re sig no­gen for­håb­nin­ger om at fravri­ste Du­moulin fø­rer­trøj­en in­den den af­slut­ten­de eta­pe i Madrid. Men så­dan som gårs­da­gens eta­pe ud­fol­de­de sig, er det et åbent spørgs­mål, om ryt­te­ren fra Sar­di­ni­en over­ho­ve­det har kræf­ter tilbage til at ud­for­dre Tom Du­moulin, der står på tær­s­k­len til at bli­ve den før­ste hol­land­ske vin­der af et Grand Tou­re­ta­pe­løb, si­den Joop Zo­e­te­melk blev hyl­det som Tour de Fran­ce- vin­der i 1980 - året ef­ter den evi­ge Tour- to­er i øv­rigt hav­de vun­det net­op Vu­el­ta a Es­paña.

Bæ­re­ren af den rø­de fø­rer­trø­je, Tom Du­moulin, for­dob­le­de sit for­spring til Fa­bio Aru på gårs­da­gens tred­jesid­ste eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.