Ka­non­felt i kø­ben­havnsk halv­ma­ra­ton

BT - - SPORTEN - LØ­BE­TID Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

København har pla­ce­ret sig på at­le­tik­kens ver­dens­kort og føl­ger sit ba­ne­bry­den­de gen­nem­brud fra sid­ste års VM på halv­ma­ra­ton op med et nyt ver­dens­klas­se­løb.

Mor­gen­da­gens Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon med start og mål på Øster Al­lé tæl­ler syv top­nav­ne, der har lø­bet de 21,1 ki­lo­me­ter un­der de magi­ske 60 mi­nut­ter, og et felt på 24.000 lø­be­re.

» Ver­dens hur­tig­ste halv­ma­ra­ton i 2014 blev lø­bet i København, og hvis vejr og vind vil, bli­ver det og­så me­get hur­tigt i år, « si­ger DAFs di­rek­tør, Jakob Lar­sen.

» Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon er ik­ke ba­re en at­le­tik­be­gi­ven­hed el­ler en event. Det er he­le by­ens løb. Det er al­les løb. «

Ke­ny­a­ne­ren med bopæl i Tokyo, Be­dan Ka­roki Mu­chi­ri, 25, er kom­met til København med den hur­tig­ste tid af al­le, 59.23. Han er ube­sej­ret på halv­ma­ra­ton og læg­ger ik­ke skjul på sit mål.

» Jeg er her for at vin­de og hå­ber på en per­son­lig re­kord, « si­ger han.

Et se­ri­øst at­ten­tat på ver­dens­re­kor­den er dog ure­a­li­stisk. Den til­hø­rer Zer­se­nay Ta­de­se, Eri­trea, og ly­der på 58.23.

Pre­sti­ge­fuldt DM- løb

For de dan­ske top­nav­ne med Ab­di Hakin Ulad, Hen­rik Them, Thi­js Ni­jhu­is og An­na Holm Bau­mei­ster i spid­sen er det et spe­ci­elt løb. Det tæl­ler DM og er ube­tin­get det mest pre­sti­ge­ful­de dan­ske at­le­tik- DM no­gen­sin­de.

For de fi­re lø­be­re gi­ver det et fin­ger­peg om, hvor de står i for­hold til OL i Rio de Ja­neiro. Ab­di Hakin Ulad er in­de i bil­le­det på 10.000 me­ter og ma­ra­ton, Hen­rik Them og An­na Holm Bau­mei­ster på ma­ra­ton og Thi­js Ni­jhu­is på 5.000 me­ter.

På ma­ra­ton er OL- kra­ve­ne hen­holds­vis 2.15.15 og 2.35.15, og Hen­rik Them og An­na Holm Bau­mei­ster går al­le­re­de ef­ter dem 25. ok­to­ber i Frank­furt.

Dan­marks stær­ke­ste kort i de kø­ben­havn­ske ga­der, Ab­di Hakin Ulad, har i to tem­pi i år træ­net i sam­men­lagt ot­te uger i 2.000 me­ters højde i Ngong uden for Nairo­bi.

» Det er et ka­non­felt i Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon og bli­ver en fed op­le­vel­se. De in­ter­na­tio­na­le stjer­ner mo­ti­ve­rer os, « si­ger Ab­di Hakin Ulad.

Dan­marks stær­ke­ste kort i Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon, Ab­di Hakin Ulad, har i år træ­net ot­te uger i høj­der­ne i Ke­nya og er i top­form.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.