Hvor lig­ger lyk­ken?

BT - - INDHOLD -

I dis­se da­ge af­gø­res tu­sind­vis af skæb­ner. Flygt­nin­ge ban­ker på dø­ren til vo­res land, nog­le for at rej­se igen­nem og an­dre for at bli­ve. Det ska­ber ka­os og som Mi­chel­le Hvi­id skri­ver i den­ne uges klum­me, er det vidt for­skel­ligt, hvor­dan folk re­a­ge­rer på si­tu­a­tio­nen. Hvad gør det ved dig, når ver­den ban­ker på med nød i ba­ga­gen? Fa­di flyg­te­de fra sin hver­dag i Sy­ri­en. Fra den ene dag til den an­den måt­te han pak­ke kar­ri­e­re og fa­mi­lie bag i en bil og flyg­te i nat­tens mulm og mør­ke. Han for­tæl­ler i den­ne uges 180 gra­der om at ryk­ke he­le sit liv op ved ro­de og be­gyn­de for­fra i et frem­med land. Ude­fra set bur­de han væ­re lyk­ke­lig for at flug­ten lyk­ke­des, men han sav­ner sit hjem­land og drøm­mer om at ven­de tilbage og væ­re med til at genop­byg­ge lan­det. Cas­per Chri­sten­sen har ude­fra set det he­le. Ung ko­ne og fan­ta­stisk kar­ri­e­re, men er det der, lyk­ken lig­ger? Læs in­ter­viewet med en af op­havs­mæn­de­ne bag tv- se­ri­en og fil­men ’ Klovn’ i den­ne uges ma­ga­sin – og få blandt an­det sva­ret på, hvor­for lyk­ken bed­re kan op­nås ved at se tin­ge­ne in­de­fra end ude­fra. God lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.