Udrens di­ne cel­ler og få me­re ener­gi

BT - - KLUMME -

En af hem­me­lig­he­der­ne bag me­re ener­gi og vel­væ­re, hed­der ud­rens­ning. Det er et must, at di­ne cel­ler er re­ne for at de kan udføre al­le de job, en cel­le skal. For cel­lers job er man­ge, et af dem er at pro­du­ce­re ener­gi, og det kan en ren cel­le bedst gø­re.

En cel­le er en ener­gi­fa­brik og er den be­la­stet med for me­get sy­re og ej hel­ler har mu­lig­hed for at slip­pe af med det, bli­ver cel­len svag. Det­te gi­ver bl. a. lav ener­gi.

I min kost­kli­nik er det no­get af det før­ste, vi kig­ger på i sel­ve vej­led­nin­gen sy­re/ ba­se- ba­lan­cen, der er me­get vig­tigt for en god cel­le­e­ner­gi.

Får du for me­get sy­re i din kost, kan det­te op­ho­bes og cel­len kan kom­me i uba­lan­ce. Stort set al­le op­ho­ber af­falds­stof­fer i cel­ler­ne, der bli­ver fri­gjort, når der kom­mer me­re mag­ne­si­um og na­tri­um ind i cel­ler­ne, via ko­sten el­ler via kost­tilskud.

Udrens­nin­gen sker ty­pisk for­di vi spi­ser me­re grønt, der net­op in­de­hol­der dis­se mi­ne­ra­ler.

Så går udrens­nin­gen i gang og af­fal­det, der har væ­ret op­ho­bet i cel­ler­ne, le­des ud gen­nem lym­fen, og vi­de­re ud i blo­det, for der­ef­ter at bli­ve trans­por­te­ret til le­ve­ren og vi­de­re ud i dit tarm­sy­stem, for til sidst at kom­me ud den na­tur­li­ge vej.

Det kan op­le­ves som tøm­mer­mænd el­ler som mild syg­dom, for­kø­lel­se, ho­ved­pi­ne m. m., når du ren­ser ud. Men selv­om det kan fø­les slemt, så er det godt!

Bli­ver symptomerne for ube­ha­ge­li­ge, drik da me­re vand og gå dig en tur uden­for. Tag evt. lidt him­ma­lay­a­salt ( 1/ 2 tsk.) i et lil­le glas vand, sam­men med ci­trons­aft.

Hvis du mær­ker ube­hag, så klap dig selv på skul­de­ren og for­tæl dig selv, at du gør et godt styk­ke ar­bej­de og er på ret­te vej! Og­så selv­om det er ’ hårdt’. • Sund mad, sær­lig frugt, grønt­sa­ger og raw food • Fi­ber­rig kost • Kor­rekt vej­rtræk­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.