Sølv­pa­pir – øde­læ

BT We­e­kends Spa­redron­ning slår op med sølv­pa­pi­ret og sik­rer bå­de sin pung og mil­jø­et mod

BT - - SPAR DIG RIG -

Mens jeg pak­ke­de bar­nets mad­pak­ke ind, tog jeg et styk­ke sølv­pa­pir i mun­den og tyg­ge­de for­sig­tigt… Me­tal, tænk­te jeg. Det sma­ger af me­tal. I 11 år har jeg pak­ket dren­gens mad­pak­ke ind i sølv­pa­pir. Pak­ket ste­gen ind i sølv­pa­pir. Kram­met det om den hal­ve agur­ke­stump. Brugt det til bå­de madre­ster og som ‘ låg’ til gry­der og skå­le i kø­le­ska­bet. Men hvad er det egent­ligt – det dej­lig, nem­me sølv­pa­pir, som al­le børn i Ve­sten hver ene­ste dag pak­ker de­res mad­pak­ker ud af og smi­der di­rek­te i skral­des­pan­den?

Æt­sen­de ke­mi­ka­li­er

Sølv­pair er la­vet af rå­stof­fet alu­mi­ni­um – der på man­ge må­der er et fan­ta­stisk me­tal. Det ve­jer lidt og er me­get stærkt. Fly­ve­ma­ski­ner, cyk­ler og ma­k­reldå­ser er la­vet af alu­mi­ni­um. Men når vi frem­stil­ler alu­mi­ni­um, står vi tilbage med et re­st­pro­dukt – gif­tigt rødt stads – der in­de­hol­der kvik­sølv og an­dre tung­me­tal­ler. Og som er gif­tigt for dyr og men­ne­sker, hvis det slip­per ud i na­tu­ren.

Ale­ne i Dan­mark smø­rer vi hver dag 2 mio. mad­pak­ker. Er det okay set i et mil­jø­per­spek­tiv? Nu er jeg jo ik­ke kun ‘ Spa­redron­ning’. Jeg er og­så ‘ Grøn Mil­jødron­ning’. Kan jeg slå to flu­er med et smæk, spa­rer jeg ger­ne bå­de egen teg­ne­bog og vo­res klo­de for uhen­sigts­mæs­si­ge udslip.

I en travl hver­dag, bid­der nem­me løs­nin­ger sig fast. Det er så uforskam­met nemt at pak­ke bar­nets mad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.